Περιβαλλοντική Επικοινωνία και Προαγωγή Υγείας

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Σχολή: ΣχολήςΔημόσιας Υγείας

  Τμήμα: Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική,Περιβαλλοντικές επιστήμες,Υγεία και πρόνοια,Υγεία

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος B’ 4163/28.09.2020

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 2250

  URL Ιστοσελίδας: https://pchenv.uniwa.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2024-2025

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο-Σκοπός:

  Σκοπός του ΠΜΣ είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας και Προαγωγής Υγείας παρέχοντας τους συγκεκριμένες πληροφορίες και ικανότητες κριτικής αξιολόγησης ως προς τα περιβαλλοντικά ζητήματα που αδιαμφησβήτητα προκαλούν ποικίλες επιπτώσεις στην δημόσια υγεία. Αυτές οι δεξιότητες θα τους καταστήσουν ικανούς να συμμετάσχουν και να ηγηθούν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, καθορίζοντας έτσι την ποιότητα της υγείας και του περιβάλλοντος  στις επόμενες δεκαετίες.

  Δεξιότητες: 

  Το ΠΜΣ στοχεύει στην:

  1. Παροχή ακαδημαϊκών γνώσεων στον τομέα της Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας και περαιτέρω ανάπτυξη του γνωστικού κεφαλαίου στον τομέα της Οικοθεραπείας και της Προαγωγής Υγείας.
  2. Διεξαγωγή ερευνητικών μελετών στο γνωστικό αντικείμενο και προώθηση εισαγωγής καινοτόμων επιδημιολογικών ερευνητικών προγραμμάτων.
  3. Ανάδειξη των εφαρμογών της Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας στους τομείς της Οικοθεραπείας και της Προαγωγής Υγείας.
  4. Ανάπτυξη της έρευνας στον τομέα των νέων τεχνολογιών που σχετίζονται με την Οικοθεραπεία και την Προαγωγή της Υγείας.
  5. Αξιολόγηση προηγμένων και πολύπλοκων εννοιών, προσεγγίσεων και μεθόδων από την επιστήμη της επικοινωνίας, με ιδιαίτερη αναφορά στα δια- και διεπιστημονικά προβλήματα και προσεγγίσεις που εντοπίζονται στην επιστημονική βιβλιογραφία.
  6. Εφαρμογή κατάλληλου σχεδιασμού για ποσοτική και ποιοτική εμπειρική έρευνα, επιλέγοντας κατάλληλες μεθόδους έρευνας για τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων και δείχνοντας την ικανότητα εντοπισμού αναγκών για νέες θεωρητικές, μεθοδολογικές και πρακτικές προσεγγίσεις.
  7. Προώθηση συνεργασίας των εκπαιδευόμενων σε σχέση με τους επαγγελματίες, τους επιστήμονες, τους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής και το ευρύ κοινό και υλοποίηση  προφορικών και γραπτών εργασιών με βάση το έργο σε μια διεπιστημονική ομάδα.
  8. Προώθηση εκκίνησης εποικοδομητικών διακλαδικών και διεπιστημονικών συζητήσεων και συνεργασιών εντός και μεταξύ διαφόρων κοινωνικών και επιστημονικών οργανώσεων και επαγγελμάτων.
  9. Κριτική ανάλυση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιούνται διαφορετικές γνώσεις, επικοινωνίες και πρακτικές υγείας, ευεξίας και υγειονομικής περίθαλψης για τη διαμόρφωση και οργάνωση της ζωής των ατόμων, των ομάδων και πληθυσμών.
  10.  Αξιολόγηση των μέσων που χρησιμοποιούνται στις επιστημονικές και κοινωνικές προσεγγίσεις για την κατανόηση, τη διαμεσολάβηση, την προάσπιση της υγείας και της ευημερίας και τον σχεδιασμό καινοτόμων οδών για τη γεφύρωση αυτών των προσεγγίσεων.
  11. Δημιουργία επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα, στην πρόληψη και την προαγωγή της Δημόσιας Υγείας.
  12. Συμβολή στην αναβάθμιση του συστήματος υγείας και στην συνεργασία του ιδιωτικού με τον δημόσιο τομέα.
  13. Προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.
  Επιστημονικοί Λόγοι: 

  Το επιστημονικό αντικείμενο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (Μ.Π.Σ.) καλύπτει τα γνωστικό αντικείμενο της Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας εισάγοντας την έννοια της επικοινωνίας με στόχο την εκπαίδευση για θέματα περιβαλλοντικής υγείας. Μέσω του οικολογικού μοντέλου ως  ένα πλαίσιο προγραμματισμού επικοινωνίας για την δημόσια υγεία, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές εξοικειώνονται με τα εργαλεία αξιολόγησης του αλφαβητισμού για την υγεία στην έρευνα και στην πρακτική με απώτερο σκοπό την δημιουργία και εφαρμογή επικοινωνιακών στρατηγικών για την προάσπιση του περιβάλλοντος ως αναπόσπαστο στοιχείο για την προαγωγή της υγείας του πληθυσμού.  

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι και διπλωματούχοι όλων των τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών, πτυχιούχοι Περιβαλλοντικών Επιστημών των Πανεπιστημίων, πτυχιούχοι του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, Τμημάτων Ιατρικής, Νοσηλευτικής, καθώς και πτυχιούχοι όλων των συναφών επιστημών υγείας  της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής. καθώς και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής.

  Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τριάντα (30) με την επιφύλαξη των σχετικών άρθρων του εσωτερικού κανονισμού του ΠΜΣ.

  Επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνονται δεκτοί  ως υπεράριθμοι υπότροφοι  και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 του Ν.4485/17. Ο αριθμός εισακτέων δεν πρέπει να είναι κατώτερος του δέκα (10) και ανώτερος του τριάντα (30). Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων φοιτητών ξεπερνά σημαντικά των αριθμό των προς πλήρωση θέσεων ή οι υποψήφιοι φοιτητές έχουν διαπιστωμένα σημαντικό ερευνητικό ενδιαφέρον για την παρακολούθηση του ΠΜΣ, τότε με απόφαση της συντονιστικής επιτροπής μπορεί να αυξηθεί ο αριθμός των εισακτέων μέχρι και 10 επιπλέον άτομα  του ανώτατου προβλεπόμενου αριθμού.

 • Ειδικεύσεις:

  Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών (Μ.Δ.Σ.): ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: «Περιβαλλοντική Επικοινωνία και Προαγωγή Υγείας» ΑΓΓΛΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: = «Environmental Communication and Health Promotion».

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία

  Υπεύθυνη Μεταπτυχιακού Προγράμματος:

  Κωνσταντίνα Σκαναβή
  Καθηγήτρια
  Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής και Επικοινωνίας

  Τηλ.: 2132010121

  Email:  kskanavi@uniwa.gr

  Επικοινωνία Μεταπτυχιακού:

  Λεωφ. Αλεξάνδρας 196, Αθήνα 115 21

  Τηλ.: 2132010121

  Email: master.echp@uniwa.gr