ΠΜΣ στη Διεθνή Δημόσια Διοίκηση (Master’s Degree in International Public Administration)

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Σχολή: Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών

  Τμήμα: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

  Πόλη: Θεσ/νίκη

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: πλήρηςμερική

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 35

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Διοίκηση επιχειρήσεων

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος Β’ 2551/02.07.2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 3690

  URL Ιστοσελίδας: http://mipa.uom.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2024-2025

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  1. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμή-
  ματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπι-
  στημίου Μακεδονίας με τίτλο «Διεθνής Δημόσια Διοίκη-
  ση (“Master’s in International Public Administration”)»
  έχει ως αντικείμενο την εκπαίδευση των ήδη υπηρε-
  τούντων και των υποψηφίων στελεχών διπλωματικών
  υπηρεσιών, διεθνών οργανισμών, δημοσίων υπηρεσιών
  και οργανισμών με διεθνή δραστηριότητα καθώς και δι-
  οικητικών υπαλλήλων των οποίων το αντικείμενο εργα-
  σίας απαιτεί γνώση των διεθνών σχέσεων και των δομών
  οργάνωσης της διεθνούς κοινωνίας, αλλά και ευρύτερα
  όσων επιθυμούν εξοικείωση με τη θεωρητική και οργα-
  νωτική διάσταση του διεθνούς συστήματος.
  2. Το πρόγραμμα ειδικότερα στοχεύει:
  • Στην παροχή ευρείας και εμπεριστατωμένης γνώσεως
  της δομής και λειτουργίας του διεθνούς συστήματος, της
  θεσμικής οργάνωσης της διεθνούς κοινωνίας, του τρό-
  που λειτουργίας και της αποστολής των διεθνών θεσμών,
  του ρόλου και τρόπου δράσης των διεθνών υπαλλήλων.
  • Στον ισόρροπο σχεδιασμό θεωρητικής και πρακτικής
  γνώσης προς εμπέδωση του αντικειμένου.
  • Στην κατάρτιση επιστημόνων με τις απαιτούμενες
  δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δη-
  μόσιο και ακαδημαϊκό τομέα.
  • Στην προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδα-
  κτορικού επιπέδου.
  Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπι-
  στημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων
  ιδρυμάτων της αλλοδαπής, πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Σ.Ε.Ι.,
  καθώς και Τ.Ε.Ι.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Απόφοιτοι Α.Ε.Ι.
  Απόφοιτοι Τ.Ε.Ι.
  Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων