Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Επιχειρηματικότητας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Σχολή: Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών

  Τμήμα: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

  Πόλη: Θεσ/νίκη

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος Β’ 2971/19.07.2019

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 3600

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  έχει ως αντι-
  κείμενο την παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επι-
  πέδου, έτσι ώστε οι πτυχιούχοι του να αποκτήσουν ένα
  ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο σε ζητήματα σχεδια-
  σμού και διαχείρισης πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  για τη νεολαία, την επιχειρηματικότητα, την εκπαίδευ-
  ση και τον πολιτισμό, καθώς και σοβαρές ακαδημαϊκές
  και επαγγελματικές προοπτικές. Παρέχει προετοιμασία
  για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου,
  μια συνθετική προσέγγιση θεωρίας, μεθοδολογίας και
  πολιτικών για την παραγωγή ολοκληρωμένων λύσεων,
  ερευνητικών προτάσεων, αξιοποίησης εκπαιδευτικού
  υλικού και προώθηση δράσεων που αφορούν τη νεο-
  λαία, την επιχειρηματικότητα, την εκπαίδευση και τον
  πολιτισμό, και συμβάλλει στην κατάρτιση επιστημόνων
  με τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρο-
  μία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα.
  2. Το πρόγραμμα ειδικότερα στοχεύει:
  • Παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών,
  γνώσεων σχεδιασμού και διαχείρισης πολιτικών της Ευ-
  ρωπαϊκής Ένωσης για τη νεολαία, την επιχειρηματικό-
  τητα (με έμφαση στην νεανική επιχειρηματικότητα), την
  εκπαίδευση (με έμφαση στην εκπαίδευση, την κατάρτι-
  ση, τον επαγγελματικό προσανατολισμό, την ενίσχυση
  της απασχόλησης και τις προοπτικές απασχόλησης) και
  τον πολιτισμό,
  • Προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτο-
  ρικού επιπέδου,
  • Συνθετική προσέγγιση θεωρίας, μεθοδολογίας και
  πολιτικών για την παραγωγή ολοκληρωμένων λύσεων,
  ερευνητικών προτάσεων, αξιοποίησης εκπαιδευτικού
  υλικού και προώθηση δράσεων που αφορούν τη νεο-
  λαία, την επιχειρηματικότητα, την εκπαίδευση και τον
  πολιτισμό,
  • Κατάρτιση επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξιό-
  τητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο
  και ακαδημαϊκό τομέα.
  πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπι-στημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Σ.Ε.Ι., καθώς και Τ.Ε.Ι.