ΠΜΣ-ΕΧ Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπολογιστών

 • Ίδρυμα: ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Τμήμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Πόλη: ΚΑΒΑΛΑ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική, Διά ζώης, Εξ΄αποστάσεωνς

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4 για την πλήρη 8 για την μερική

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών,Χρήση υπολογιστή

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος B’ 3958/29.10.2019

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: https://mphil.cs.ihu.gr/about.xhtml

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2025-2026

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Π.Μ.Σ. ερευνητικού χαρακτήρα, με τίτλο: «Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπολογιστών (MPhil in Advanced Technologies in Informatics and Computers)» έχει ως αντικείμενο την πληροφορική και την επιστήμη των υπολογιστών.
  Ο κύριος σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή γνώσεων σε όλο το φάσμα τεχνολογιών αιχμής και η προαγωγή της έρευνας σε θέματα που άπτονται των παρακάτω ερευνητικών πεδίων:
  1) Υπολογιστική Νοημοσύνη και Γνωστική υπολογιστική (Computational Intelligence and Cognitive Computing).
  2) Ανάπτυξη εφαρμογών (Application Development).
  3) Ενσωματωμένα συστήματα και Ρομποτική (Embedded systems and Robotics).
  4) Ασφαλή κυβερνοφυσικά συστήματα (Secure cyberphysical systems).
  Ειδικότερα, οι σκοποί του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι:
  – Η εξέλιξη και βελτίωση ατομικών και εργασιακών δεξιοτήτων σε θέματα που πραγματεύεται το Π.Μ.Σ.
  – Η προετοιμασία και εκπαίδευση εξειδικευμένων επιστημόνων, καθώς και η προβολή του έργου τους διεθνώς με την προαγωγή της επιστήμης και της έρευνας στα γνωστικά πεδία που πραγματεύεται το Π.Μ.Σ.
  – Η προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.
  – Η εκπαίδευση εξειδικευμένων επιστημόνων ικανών να εφαρμόσουν ερευνητικές μεθοδολογίες και πρακτικές στη βιομηχανική παραγωγή και την εν γένει επιχειρηματική δραστηριότητα επ’ ωφελεία της οικονομίας και της κοινωνίας.
  – Η συνεργασία με Βιομηχανίες, Επιχειρήσεις, Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς και Ερευνητικά Κέντρα για την αποδοχή, χρήση και διάδοση των πλέον προηγμένων πληροφοριακών/υπολογιστικών συστημάτων και πρακτικών.
  – Η συνεργασία με Θεσμικές Κρατικές Δομές (π.χ. Υπουργεία, Υπηρεσίες, Ο.Τ.Α. κ.λπ.), αλλά και άλλους ελληνικούς, ευρωπαϊκούς, και διεθνείς Επιστημονικούς Οργανισμούς, Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα που ασχολούνται με θέματα που
  πραγματεύεται το Π.Μ.Σ.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής συναφούς με το Π.Μ.Σ. γνωστικού αντικειμένου, καθώς και πτυχιούχοι ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

 • Ειδικεύσεις:

  Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
  Ερευνητικού Χαρακτήρα (ΜΔΕ-ΕΧ), 120 Πιστωτικών Μονάδων (ECTS), στις «Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπολογιστών». Ο αντίστοιχος αγγλικός τίτλος είναι «MPhil in Advanced Technologies in Informatics and Computers»

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία

  ciesec@teiemt.gr

  τηλ: 2510462147