Ηγεσία, Καινοτομία και Πολιτικές Αξίας στην Υγεία – MSc in Leadership, Innovation, and Value Based Health Policies

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Σχολή: ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Πόλη: ΑΘΗΝΑ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική, Διά ζώσης, Εξ αποστάσεως

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Υγεία,Υγεία και πρόνοια,Υπηρεσίες υγείας,Διαχείριση και διοίκηση

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 3000

  URL Ιστοσελίδας: https://healthleader.uniwa.gr/mlihpprogram/

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Ηγεσία, Καινοτομία και Πολιτικές Αξίας στην Υγεία» έχει ως αντικείμενο τη μεταπτυχιακή εκπαίδευση πάνω στα ζητήματα της Ηγεσίας, της Καινοτομίας και των Πολιτικών Αξίας στην Υγεία, άξονες στους οποίους δίνεται έμφαση διεθνώς.

  Η διεπιστημονική εκπαίδευση, η οποία θα παρέχεται από το ΠΜΣ, καλύπτει ένα ευρύ πεδίο γνωστικών αντικειμένων στοχεύοντας στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σχεδιασμού αναπτυξιακών στρατηγικών, οικονομικής ανάλυσης και χάραξης πολιτικών υγείας και δημόσιας υγείας, αλλά και στην καλλιέργεια ηγετικών δεξιοτήτων ικανών να προωθούν θετικές στάσεις απέναντι στα σύγχρονα προβλήματα των οργανισμών, ειδικά σε σχέση με την προώθηση της καινοτομίας και των πολιτικών αξίας στην υγεία και τις υπηρεσίες υγείας. Τα στοιχεία αυτά θεωρούνται σήμερα απαραίτητα για τα στελέχη των υπηρεσιών υγείας για να προβούν, τόσο στον ηγετικό σχεδιασμό και προγραμματισμό, όσο και στη διαχείριση πολιτικών υπηρεσιών υγείας και δημόσιας υγείας.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων σχετικών με επιστήμες Διοίκησης και Οικονομίας, Υγείας, Βιολογικές και Θετικές επιστήμες, επιστήμες της Γης και του Περιβάλλοντος, Κοινωνικές, Ανθρωπιστικές και Πολιτικές επιστήμες, της ημεδαπής, ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

 • Ειδικεύσεις:

  (1). Λήψη αποφάσεων και σχεδιασμός πολιτικών υγείας (Decision making and health policy planning)(2). Έρευνα και αξιολόγηση καινοτομίας και πολιτικών υγείας (Research and evaluation of innovation and policy in health care)

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία
  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται καθημερινά από 10:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. στο 213 2010106 ή αποστέλλοντας σχετικό email στη διεύθυνση: cstathaki@uniwa.gr, υπόψη κας Σταθάκη Χριστίνας, Γραμματέα ΠΜΣ.