Πληροφορική και Εφαρμογές

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

  Πόλη: ΑΘΗΝΑ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος Β’ 3484/21.08.2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 1900

  URL Ιστοσελίδας: http://msc-ict.uniwa.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2023-2024

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Π.Μ.Σ. «Πληροφορική και Εφαρμογές» έχει ως αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου γνώσεων σχετικών με την επιστήμη της Πληροφορικής και των εφαρμογών της σε διάφορους τομείς της επιστημονικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας.
  Πιο συγκεκριμένα, το ΠΜΣ αφορά στην παροχή γνώ- σεων και δεξιοτήτων στις Τεχνολογίες της Πληροφορικής σε πτυχιούχους Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. εξαιρουμένων των πτυχιούχων Τμημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών, με σκοπό να δημιουργήσει επιστήμονες ικανούς να λειτουργήσουν σε ένα πολυτομεακό περιβάλλον για την κάλυψη αναγκών της αγοράς εργασίας σε γνώσεις και
  δεξιότητες Πληροφορικής. Στο πλαίσιο αυτό, οι ανάγκες και προκλήσεις που προτίθεται να αντιμετωπίσει το εν λόγω Π.Μ.Σ. αφορούν στην αντιμετώπιση του χάσματος δεξιοτήτων μεταξύ των επιστημόνων άλλων ειδικοτήτων και των αναγκών της αγοράς εργασίας σε γνώσεις και δεξιότητες Πληροφορικής.
  Οι γνώσεις και δεξιότητες που θα αποκτήσουν οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το ΠΜΣ αφορούν τεχνολογίες Πληροφορικής αιχμής καθώς και θέματα σχεδιασμού και ανάπτυξης προηγμένων εφαρμογών των τεχνολογιών αυτών. Το Π.Μ.Σ. δίνει έμφαση στην
  απόκτηση τόσο θεωρητικών γνώσεων όσο και πρακτικών δεξιοτήτων με στόχο τη δημιουργία αποφοίτων με υψηλή θεωρητική κατάρτιση, τεχνογνωσία και πρακτική εμπειρία, ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες που επιβάλλουν οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και η αγορά εργασίας. Απώτερος στόχος του Π.Μ.Σ. είναι η διαμόρφωση επιστημόνων που θα στελεχώσουν τους
  Δημόσιους Οργανισμούς και τις Επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα και θα συμβάλουν στον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και την πρόοδο της χώρας.
  Σκοπός του Π.Μ.Σ. «Πληροφορική και Εφαρμογές» είναι να εκπαιδεύσει αποφοίτους σχολών Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ, ειδικοτήτων διαφορετικών από αυτή της Πληροφορικής και όχι κατ’ ανάγκη άμεσα συναφών με αυτήν, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες σε αντικείμενα που σχετίζονται με την επιστήμη και τιςτεχνολογίες της πληροφορικής και της εφαρμογές της σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών.
  Το Π.Μ.Σ. επιτυγχάνει την καλλιέργεια σημαντικών δεξιοτήτων μέσω υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, ο απόφοιτος του Π.Μ.Σ. θα είναι ικανός, μεταξύ άλλων, να:
  • αναπτύσσει εφαρμογές λογισμικού χρησιμοποιώντας γλώσσες διαδικαστικού προγραμματισμού
  • εγκαθιστά, διαχειρίζεται και προγραμματίζει συστή- ματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων
  • αναπτύσσει εφαρμογές χρησιμοποιώντας αντικειμενοστραφείς γλώσσες προγραμματισμού
  • διακρίνει τα βασικά συστατικά από τα οποία αποτελείται ένα υπολογιστικό σύστημα
  • διακρίνει τις βασικές δικτυακές έννοιες και τις αρχές λειτουργίας του Διαδικτύου
  • να περιγράφει τον τρόπο συνεργασίας των επιπέδων για την υποστήριξη των απαιτήσεων των εφαρμογών, τη συνεισφορά κάθε πρωτοκόλλου στην επικοινωνία των συστημάτων, τη μορφή των διαφορετικών μηνυμάτων των πρωτοκόλλων κάθε επιπέδου, τη χρησιμότητα κάθε πληροφορίας που περιέχεται στην κεφαλίδα των μηνυμάτων και τη λειτουργία που αυτή εξυπηρετεί.
  • περιγράφει τις βασικές λειτουργίες ενός λειτουργικού συστήματος.
  • περιγράφει τον τρόπο λειτουργίας και να διακρίνει τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των διαφορετικών μεθόδων οργάνωσης και διαχείρισης της κύριας μνήμης ενός υπολογιστικού συστήματος.
  • αναπτύσσει εφαρμογές για κινητές συσκευές
  • αναπτύσσει δικτυακές εφαρμογές χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες
  • σχεδιάζει και υλοποιεί κατάλληλο μαθησιακό υλικό λογισμικό με στόχο την ένταξή του στη μαθησιακή διαδικασία, βασιζόμενος σε αρχές και καλές πρακτικές σχεδιασμού εκπαιδευτικού λογισμικού
  • εντοπίζει τις εφαρμογές των Τεχνολογιών Πληροφορικής ανά τομέα δραστηριότητας (διακυβέρνηση, υγεία, μεταφορές, πολιτισμό, εκπαίδευση, κοινωνικοποίηση, δικτύωση, περιβάλλον, κοκ)
  • αναγνωρίζει τις επιπτώσεις των ΤΠΕ (πλεονεκτήματα, οφέλη αλλά και αρνητικές συνέπειες)
  • σχεδιάζει και προγραμματίζει, επιμερίζει και αναθέτει τους επιμέρους πόρους, παρακολουθεί, ελέγχει και διορθώνει την πορεία υλοποίησης σε ένα έργο Πληροφορικής.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., εξαιρουμένων των πτυχιούχων Τμημάτων Πληροφορικής, της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

 • Σημειώσεις:

  Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Σχολή Μηχανικών
  Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών
  Αγ. Σπυρίδωνος & Παλικαρίδη, Αιγάλεω Τ.Κ. 122 10
  Τηλ: 210 5385312 Fax: 210 5910975
  Email: pliroforiki@teiath.gr
  msc-ict@uniwa.gr