Οθωμανική Ιστορία

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

  Τμήμα: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

  Πόλη: ΡΕΘΥΜΝΟ

  Είδος ΠΜΣ: Διϊδρυματικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Τέχνες και Ανθρωπιστικές Επιστήμες

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος Β’ 1993/04.06.2018

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2025-2026

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Π.Μ.Σ στην Οθωμανική Ιστορία αποσκοπεί στην
  προαγωγή της γνώσης και στην ανάπτυξη της έρευνας,
  καθώς και στην προσφορά υψηλού επιπέδου εξειδίκευσης, μέσω της διαμόρφωσης ερευνητών της οθωμανικής
  ιστορίας, γνωστικού αντικειμένου που διδάσκεται και
  στον πρώτο κύκλο σπουδών του Τμήματος Ιστορίας και
  Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το πρόγραμμα
  επικεντρώνεται στην εξέταση της ιστορίας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αλλά μπορεί να καλύψει και άλλες
  περιόδους της τουρκικής ιστορίας Στόχος του προγράμματος είναι να εξοικειώσει τους
  φοιτητές με τα προβλήματα και τις μεθόδους της ιστορικής έρευνας και να τους προετοιμάσει για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο χώρο της ιστορίας. Σε
  αυτό το πλαίσιο, αποβλέπει στην κατάρτιση ερευνητών
  ικανών να επιδοθούν στη μελέτη, κριτική αξιολόγηση
  και επιστημονική αξιοποίηση των οθωμανικών ιστορικών πηγών. Για να καταστεί αυτό δυνατό, διδάσκονται
  στο πλαίσιο του προγράμματος η οθωμανική γλώσσα,
  διπλωματική και παλαιογραφία, καθώς και η σύγχρονη
  τουρκική γλώσσα, ως εργαλεία απαραίτητα για τη διεξαγωγή έρευνας στο πεδίο της οθωμανικής ιστορίας.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  1. Δεκτοί στο Π. Μ.Σ. στην Οθωμανική Ιστορία γίνονται
  πτυχιούχοι Τμημάτων ανθρωπιστικών και κοινωνικών
  επιστημών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων
  της αλλοδαπής.
  2. Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται
  σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 34, παρ. 2, του
  ν. 4485/2017, όπως εξειδικεύονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας

 • Σημειώσεις:

  Σχετικά με την παρακολούθηση: πλήρης, δια ζώσης