Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

  Τμήμα: Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία

  Πόλη: ΡΕΘΥΜΝΟ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4 για την πλήρη, 7 για την μερική

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Τέχνες και Ανθρωπιστικές Επιστήμες,Κοινωνιολογία και πολιτισμικές σπουδές

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος Β’ 1658/11.05.2018

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: http://www.philology.uoc.gr/spoudes/metaptixiakes-spoudes/pms-byzantini-kai-neoelliniki-filologia

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2026-2027

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το πρόγραμμα επιμερίζεται στις ειδικεύσεις της Βυζαντινής Φιλολογίας και της Νεοελληνικής Φιλολογίας.
  Αντικείμενο και σκοπός του προγράμματος είναι η προαγωγή της επιστήμης στις ειδικότητες της βυζαντινής και νεοελληνικής φιλολογίας και η διαμόρφωση ειδικευμένων επιστημόνων, ικανών να απασχοληθούν σε ανώτερες θέσεις στην Εκπαίδευση ή σε άλλες θέσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και να ακολουθήσουν διδακτορικές σπουδές που θα τους επιτρέψουν να στελεχώσουν Ερευνητικά Κέντρα και Πανεπιστημιακά
  Τμήματα του εσωτερικού και του εξωτερικού.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι τίτλοι
  των οποίων έχουν αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005
  (ΦΕΚ 80/τ. Α’/1-4-2005).

 • Ειδικεύσεις:

  1. Βυζαντινή Φιλολογία,
  2. Νεοελληνική Φιλολογία,

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία
  Γραμματεία τουΤμήματος
  τηλ. 2831077306, κ. Γιώργο Μοτάκη,
  pgrad@phl.uoc.gr