Οργάνωση, Λειτουργία, Ανάπτυξη, Διοίκηση Λιμένων – Master of Science in Port Organisation, Operation, Development & Managemen

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Σχολή: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Πόλη: ΑΘΗΝΑ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Διαχείριση και διοίκηση,Διοίκηση επιχειρήσεων

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος Β’ 3484/21.08.2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 3000

  URL Ιστοσελίδας: http://www.portsmng.uniwa.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2023-2024

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Π.Μ.Σ. με τίτλο «Οργάνωση, Λειτουργία, Ανάπτυξη, Διοίκηση Λιμένων» αποσκοπεί στην εξειδικευμένη εκπαίδευση αποφοίτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ στην επιστήμη της Διοίκησης με τομέα εφαρμογής τη διοίκηση λιμένων. Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η μεταπτυχιακή εκπαίδευση και η προαγωγή της γνώσης στην Επιστήμη Διοίκησης Επιχειρήσεων με την ορθολογική και περιβαλλοντικά ασφαλή αξιοποίηση, διαχείριση και προστασία των λιμένων καθώς και για τον σχεδιασμό και λειτουργία συναφών έργων.
  Σκοποί του Π.Μ.Σ. είναι:
  – Η εμβάθυνση οικονομολόγων, μηχανικών, νομικών κ.λπ. επιστημόνων, στις μεθόδους και τεχνικές της ολοκληρωμένης διεπιστημονικής προσέγγισης, έρευνας και
  αντιμετώπισης των επί μέρους θεμάτων του πιο πάνω αντικειμένου, έτσι ώστε να διαμορφωθούν στελέχη με εξειδικευμένη γνώση στις επιστημονικές περιοχές του Π.Μ.Σ., ικανά να καλύψουν με επάρκεια τις αυξανόμενες ανάγκες των φορέων διαχείρισης λιμένων, των στελεχών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους λιμένες καθώς και των στελεχών υπουργείων και Δημοσίων και Ιδιωτικών οργανισμών της χώρας ή και άλλων χωρών, στα πολυδιάστατα θέματα διαχείρισης των λιμένων και των συναφών έργων.
  – Η εις βάθος κατάρτιση και ανάπτυξη ερευνητικών ικανοτήτων επιστημόνων, ώστε να καθίστανται ικανοί για παραγωγή νέας γνώσης.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Π.Μ.Σ. «Οργάνωση, Λειτουργία, Ανάπτυξη, Διοίκηση Λιμένων» γίνονται δεκτοί οι ακόλουθοι πτυχιούχοι/διπλωματούχοι:
  I. Πτυχιούχοι Οικονομικών, Διοικητικών, Τμημάτων και Σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Διπλωματούχοι Μηχανικοί, Πτυχιούχοι Νομικής ή πτυχιούχοι άλλων ισότιμων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
  II. Διπλωματούχοι/πτυχιούχοι από άλλα τμήματα των ΑΕΙ της χώρας ή με ισότιμο πτυχίο ΑΕΙ του εξωτερικού.
  III. Πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
  Γενική προϋπόθεση εγγραφής των μεταπτυχιακών φοιτητών για την απόκτηση ΔΜΣ είναι η κατοχή γνώσης ενός ελάχιστου επιστημονικού υπόβαθρου. Το υπόβαθρο αυτό καθορίζεται από την Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του Π.Μ.Σ., περιέχει δε ένα σύνολο προαπαιτουμένων προπτυχιακών μαθημάτων, τα οποία καλύπτουν τις θεμελιώδεις γνώσεις στο ευρύτερο επιστημονικό αντικείμενο των Π.Μ.Σ.

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία
  e-mail : mastersoffice@teiath.gr
  τηλ: 210-5385207