«Οργάνωση και Διαχείριση Αθλητικών Δραστηριοτήτων για άτομα με αναπηρίες (Α.με.Α.)»

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

  Σχολή: ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

  Τμήμα: Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού

  Πόλη: ΣΠΑΡΤΗ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης, Εξ' αποστάσεως

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4 για την πλήρη, 8 για την μερική

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική, Αγγλική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Τέχνες και Ανθρωπιστικές Επιστήμες,Κατάρτιση εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής,Υγεία,Υγεία και πρόνοια,Υπηρεσίες φροντίδας παιδιών και νεολαίας,Ψυχολογία

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος B’ 3181/2.08.2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 4000

  URL Ιστοσελίδας: http://pmsamea.uop.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2028-29

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το γνωστικό αντικείμενο του Προγράμματος είναι «Οργάνωση και Διαχείριση Αθλητικών Δραστηριοτήτων για άτομα με αναπηρίες (Α.με.Α) και αφορά:
  α) Την προαγωγή της γνώσης και ανάπτυξη της έρευνας στην Οργάνωση και Διαχείριση Αθλητικών Δραστηριοτήτων για άτομα με αναπηρίες (Α.με.Α.) και συναφών με τον αθλητισμό επιστημών και κλάδων όπως ο πολιτισμός, η εκπαίδευση, η υγεία, ο τουρισμός, η τοπική αυτοδιοίκηση, και η ψυχαγωγία.
  β) Την προετοιμασία στελεχών με άρτια εκπαίδευση ικανών να προωθήσουν αφενός την ανάπτυξη του
  Αθλητισμού των Α.με.Α. στην Ελλάδα και παγκόσμια και αφετέρου των παραπάνω συναφών κλάδων, μέσω της εξειδικευμένης γνώσης και εμπειριών που παρέχει το συγκεκριμένο Πρόγραμμα.
  γ) Την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών, σε μεταπτυχιακό επίπεδο, για επαγγελματικά στελέχη οργάνωσης κέντρων αποκατάστασης για Α.με.Α. στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
  δ) Την προαγωγή της Οργάνωσης και Διαχείρισης των Ομοσπονδιών, Συλλόγων και της Ελληνικής Παρα-Ολυμπιακής Επιτροπής των Α.με.Α. και την κατανόηση της συμβολής αυτής της επιστήμης στη βελτίωση της οργάνωσης και αποτελεσματικότητας του αθλητισμού για Α.με.Α. στην Ελλάδα και παγκόσμια.
  ε) Την επαφή των φοιτητών/τριών με Α.με.Α., μέσω της πρακτικής άσκησης, σε κέντρα αποκατάστασης, σε εξειδικευμένα φυσικοθεραπευτήρια, σε κέντρα διάγνωσης και στήριξης, σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής, και σε χώρους κοινωνικής υποστήριξης και ένταξης, όπου φοιτούν μαθητές με αναπηρίες ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Έτσι, θα αποκτήσουν την εμπειρία της εκπαίδευσης στην πράξη και γνώσεις/ικανότητες σχετικές με τον σχεδιασμό και τις εκπαιδευτικές παρεμβάσεις, αλλά και δεξιότητες συνεργασίας και επικοινωνίας με τους μαθητές/τριες και τους γονείς τους.
  στ) Την εξοικείωση των φοιτητών/τριών σε ερευνητικές διαδικασίες σε επιμέρους θέματα των παραπάνω αναφερόμενων επιστημονικών περιοχών και τη συγγραφή ανάλογων εργασιών.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής και αναγνωρισμένων
  ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.