Στρατηγικό Μάρκετινγκ (Strategic Marketing)

 • Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Σχολή: Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών

  Τμήμα: Οικονομικών Επιστημών

  Πόλη: Θεσσαλονίκη

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: υποχρεωτική

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3 πλήρης

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλική

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος B’ 3346/28.06.2022

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 5500

  URL Ιστοσελίδας: https://strategic-marketing.econ.auth.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2026-27

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. «Strategic Marketing (Στρατηγικό Μάρκετινγκ)», είναι η παροχή εκπαίδευσης και εξειδικευμένης γνώσης μεταπτυχιακού επιπέδου σε αποφοίτους/-ες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο αντικείμενο της Στρατηγικής Μάρκετινγκ.

  Σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος «Strategic Marketing (Στρατηγικό Μάρκετινγκ)», είναι:

  • Η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στην περιοχή της Επιστήμης της Διοίκησης Μάρκετινγκ, της Στρατηγικής και της Επικοινωνίας Μάρκετινγκ με την εκπόνηση μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών και διδακτορικών διατριβών καθώς και εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών projects με αναζήτηση χρηματοδότησης από εθνικούς, ευρωπαϊκούς και άλλους διεθνείς φορείς
  • Η καταξίωση του Π.Μ.Σ. μεταξύ των καλύτερων μεταπτυχιακών προγραμμάτων της Ευρώπης στο αντικείμενο του Μάρκετινγκ και της Στρατηγικής Μάρκετινγκ και η σύνδεσή του στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο δίκτυο των αντίστοιχων προγραμμάτων.
  • Η δημιουργία εξειδικευμένων επιστημόνων στο αντικείμενο του Μάρκετινγκ, και
  • Η προετοιμασία στελεχών για σταδιοδρομία ως Διευθυντές/-τριες και στελέχη Μάρκετινγκ, Διευθυντές/-τριες Μάρκας (Βrand Managers), Διευθυντές/-τριες και στελέχη Πωλήσεων, Στελέχη Ψηφιακού Μάρκετινγκ, Στελέχη Διαφημιστικών εταιρειών, σε όλες τις εμπορικές επιχειρήσεις και υπηρεσίες, όπως επίσης και τους οργανισμούς της Ελλάδας και του εξωτερικού. Οι απόφοιτοι/-ες, έχοντας Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, θα μπορούν να καλύψουν θέσεις εξειδικευμέ νων στελεχών στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα, θέσεις σε Ερευνητικά και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, καθώς και να ιδρύσουν δική τους καινοτόμα επιχείρηση.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  1. Πτυχιούχοι Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικών Επιστημών, Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών και Θετικών Επιστημών καθώς και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης γίνονται δεκτοί/-ές πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
  2. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή/-τρια του/της οποίου/-ας ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (ν. 3328/2005, Α’ 80).
  3. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι/-ες και μόνο ένας/μία κατ’ έτος ανά Π.Μ.Σ., που οργανώνεται σε Τμήματα του Ιδρύματος που υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.
  Υποψήφιοι/-ιες μπορούν να είναι και τελειόφοιτοι/-ες φοιτητές/-τριες, οι οποίοι/-ες θα έχουν περατώσει επιτυχώς τις προπτυχιακές τους σπουδές πριν από τη λήξη των εγγραφών και θα πληρούν όλες τις προϋποθέσειςεισαγωγής στο Π.Μ.Σ