Οργανική Σύνθεση και Εφαρμογές της στη Χημική Βιομηχανία (Organic Synthesis and its Applications in Chemical Industry)

 • Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Σχολή: Σχολή Θετικών Επιστημών

  Τμήμα: Τμήμα Χημείας (Department of Chemistry)

  Πόλη: ΑΘΗΝΑ

  Είδος ΠΜΣ: Διϊδρυματικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3 για την πλήρη, 5 για την μερική

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική,Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών,Διεπιστημονικά προγράμματα που αφορούν τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 3854 Β'2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 3000

  URL Ιστοσελίδας: http://orgsynth.chem.uoa.gr/guide.html

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2027-2028

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) έχει ως αντικείμενο την Οργανική Σύνθεση
  και γενικότερα την Οργανική Χημεία και τις Εφαρμογές τους στη Χημική Βιομηχανία.
  Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι η κατάρτιση υψηλού επιπέδου (θεωρητικού και εργαστηριακού) μεταπτυχιακών
  φοιτητών σε θέματα σύνθεσης και μελέτης χημικών προϊόντων και ιδιαίτερα προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

  Το ΔΠΜΣ στοχεύει να εκπαιδεύσει στελέχη που θα είναι ικανά να στελεχώσουν τη χημική βιομηχανία,
  συμπεριλαμβανομένης της φαρμακευτικής βιομηχανίας και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της, καθώς και στην ανάπτυξη στρατηγικών τομέων των Πανεπιστημίων, των Ερευνητικών Κέντρων, με τελικό αποτέλεσμα τη σημαντική συμβολή τους στις συνολικές αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο ΔΠΜΣ “Οργανική Σύνθεση και Εφαρμογές της στη Χημική Βιομηχανία” γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των κάτωθι Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής
  “Χημείας
  “Φαρμακευτικής
  “Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών, Υγείας και συναφών κλάδων και με την προϋπόθεση ότι θα παρακολουθήσουν και θα εξεταστούν σε επί πλέον μαθήματα προπτυχιακού επιπέδου

 • Ειδικεύσεις:

  Το ΔΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Οργανική Σύνθεση και Εφαρμογές της
  στη Χημική Βιομηχανία» (MSc in Organic Synthesis and its Applications in Chemical Industry).

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

 • Σημειώσεις:

  Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών,
  καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

  Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών, ορίζεται στα πέντε (5) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εάν συντρέχουν ειδικοί λόγοι, κατόπιν απόφασης της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής, μπορεί να δοθεί παράταση κατά ένα επιπλέον ακαδημαϊκό εξάμηνο.
  Ο μεταπτυχιακός φοιτητής με αίτησή του μπορεί να ζητήσει αιτιολογημένα αναστολή φοίτησης.
  Τα εξάμηνα αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας δεν προσμετρούνται στην προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης.

  Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
  -Βαθμός πτυχίου σε ποσοστό 10%
  -Μέσος όρος βαθμολογίας στα προπτυχιακά μαθήματα Οργανικής Χημείας σε ποσοστό 10%
  -Συνάφεια Διπλωματικής εργασίας, όπου αυτή προβλέπεται στον Α΄ κύκλο σπουδών σε ποσοστό 20%
  -Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας σε ποσοστό 5%
  -Ερευνητική δραστηριότητα σε ποσοστό 5%
  -Δημοσιεύσεις σε ποσοστό 5%
  -Συστατικές επιστολές σε ποσοστό 5%
  -Προφορική συνέντευξη σε ποσοστό 40%

  Επικοινωνία
  Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας του ΕΚΠΑ στα τηλέφωνα 210-7274386, 7274098 ή στο orgsyn@chem.uoa.gr