Ολυμπιακές Σπουδές, Ολυμπιακή Παιδεία, Οργάνωση Και Διαχείριση Ολυμπιακών Εκδηλώσεων

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

  Σχολή: Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής

  Τμήμα: Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλική

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 4208/25.9.2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 3000

  URL Ιστοσελίδας: http://olympicmaster.uop.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2027-2028

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στηρίζεται στους τρεις πυλώνες του Ολυμπιακού Κινήματος, την Παιδεία, τον Αθλητισμό και τον Πολιτισμό. Οι πυλώνες αυτοί αποτελούν τη βάση του Ολυμπισμού και της Ολυμπιακής Παιδαγωγικής και χαρακτηρίζονται από τρεις βασικούς άξονες: α) ανάπτυξη του αθλητισμού σε όλες τις χώρες, β) διασπορά του Ολυμπιακού Ιδεώδους, γ)
  οργάνωση και διαχείριση των Ολυμπιακών Αγώνων.
  Επιπλέον, δίνεται έμφαση στην επιμόρφωση των φοιτητών, που προέρχονται από αναπτυσσόμενες χώρες, όσον αφορά τα θεμελιώδη κοινωνικά ζητήματα της πολυπολιτισμικότητας και της ισότητας των φύλων.
  Το ΠΜΣ παρέχει στους φοιτητές εξειδικευμένες γνώσεις μεταπτυχιακού επιπέδου καθώς και άρτια κατάρτιση για την ακαδημαϊκή, επαγγελματική και ερευνητική σταδιοδρομία τους.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και της αλλοδαπής κατά προτίμηση όσοι είναι στελέχη Εθνικών Ολυμπιακών Ακαδημιών, Εθνικών Ολυμπιακών Επιτροπών, της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και Επιτροπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Παιδεία, τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό. Επίσης γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Σχολών Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, Τμημάτων Φυσικής Αγωγής, ΜΜΕ, Οικονομικών Σχολών καθώς και άλλων Τμημάτων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις στο παραπάνω γνωστικό αντικείμενο.

 • Ειδικεύσεις:

  Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις «Ολυμπιακές Σπουδές, Ολυμπιακή Παιδεία, Οργάνωση και Διαχείριση Ολυμπιακών Εκδηλώσεων». (“Olympic Studies, Olympic Education, Organization and Management of Olympic Events”/Master of Science (MSc) in Olympic Studies).

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία

  For any information please contact the Secretariat at telephone number: +30 210 6878952, fax: +30 210 6878840 or by email:  master@ioa.org.gr