Νευροεπιστήμες και Νευροεκφυλιστικά Νοσήματα

 • Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

  Τμήμα: Ιατρικής

  Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  Είδος ΠΜΣ: Διατμηματικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Πρακτική Άσκηση

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 2

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Υγεία,Ιατρική

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος B’ 4551/15.10.2020

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 2500

  URL Ιστοσελίδας: http://www.neuromed-auth.gr/index.php/?option=com_content&view=article&id=55

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2024-2025

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ

  Το γνωστικό αντικείμενο του προτεινόμενου ΔΠΜΣ, είναι η σύγχρονη επιστημονική προσέγγιση σε θέματα μελέτης των νοητικών, συμπεριφορικών και θυμικών-συναισθηματικών διαταραχών όπως αυτές εκδηλώνονται στην εργασία, στο οικογενειακό περιβάλλον, την καθημερινή ζωή του πάσχοντα αλλά και του περιθάλποντά του. Επιπλέον, θα μελετώνται οι δυναμικές αλλαγές, τόσο οι νοητικές όσο και οι συμπεριφορικές διεργασίες, κατά την γήρανση, υγιή και παθολογική. Τέλος, θα αναλύονται θέματα σχετικά με την επιδημιολογία και τους παθογενετικούς μηχανισμούς που πυροδοτούν τις ανωτέρω διαταραχές, όπως είναι οι περιβαλλοντικοί και γενετικοί παράγοντες.

  Σκοπός του ΔΠΜΣ

  Σκοπός του Προγράμματος είναι η προαγωγή της γνώσης σχετικά με τα νευροεκφυλιστικά νοσήματα, καθώς και η προώθηση της έρευνας σχετικά με τη μελέτη και τη θεραπευτική τους αντιμετώπιση. Πρωτεύοντα στόχο αποτελεί η προετοιμασία των μεταπτυχιακών φοιτητών με στόχο τον εμπλουτισμό των γνώσεων που θα αποκομίσουν από τη φοίτησή τους, με γενικότερο στόχο την ενδυνάμωση των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων σε σχέση με τα νευροεκφυλιστικά νοσήματα και την διαμόρφωση της επαγγελματική τους πορείας.

  Ο σχεδιασμός του Προγράμματος ανέκυψε λόγω της ιδιαίτερα αυξημένης εμφάνισης των νευροεκφυλιστικών νοσημάτων στη σύγχρονη εποχή και της ανακύπτουσας ανάγκης για περαιτέρω έρευνα και επαγγελματική κατάρτιση των επαγγελματιών υγείας. Μέσα από τη διεπιστημονική φύση του προτεινόμενου Προγράμματος επιχειρείται μια συντονισμένη προσέγγιση από το σύνολο των επαγγελματικών υγείας, με στόχο τη διαμόρφωση ενός ενιαίου θεραπευτικού πλάνου αντιμετώπισης της χρόνιας φύσης των νευροεκφυλιστικών νοσημάτων. Δεξιότητες όπως η μεθοδικότητα, η εξειδίκευση, η επαφή με την ακαδημαϊκή γνώση και την έρευνα, όπως και η επαφή με γνωστικά αντικείμενα ποικίλων επιστημών, θεωρούνται σημείο αιχμής της σύγχρονης επιστημονικής και θεραπευτικής πρακτικής στις νευροεκφυλιστικές νόσους, οι οποίες απαιτούν μια συντονισμένη προσπάθεια από ένα σύνολο επαγγελματιών υγείας.

  Βάσει των προαναφερθέντων αναγκών, το εν λόγω ΔΠΜΣ στοχεύει στην ενίσχυση της ακαδημαϊκής επάρκειας των επιστημόνων, στην ανάπτυξη ικανοτήτων οι οποίες χαρακτηρίζουν έναν κατηρτισμένο ερευνητή και έναν κατηρτισμένο επαγγελματία, και στην καλλιέργεια επαγγελματιών ικανών να ανταπεξέλθουν στις σύγχρονες απαιτήσεις και προκλήσεις της εποχής, απέναντι στην επερχόμενη αύξηση της εμφάνισης των νευροεκφυλιστικών νοσημάτων σύμφωνα με τα υπάρχοντα ερευνητικά δεδομένα.

  Βασικοί Στόχοι του ΔΠΜΣ

  Υποχρέωση όλων των συντελεστών λειτουργίας του ΔΠΜΣ είναι η κατοχύρωση υψηλού επιπέδου ποιότητας παρεχόμενης εκπαίδευσης, η οποία θα έχει χαρακτήρα συνεχούς βελτίωσης και αυξανόμενου επιπέδου παροχής πρόσφατων ερευνητικών δεδομένων και σύγχρονων πρακτικών προκειμένου οι φοιτητές να τις εφαρμόζουν στην κλινική πράξη και την έρευνα. Επιπρόσθετα, μέσω της διεπιστημονικότητας του εν λόγω Προγράμματος προωθείται η συνεργασία των φοιτητών με ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς αλλά και δομές της ημεδαπής και αλλοδαπής. Στόχος των παραπάνω είναι η :

  Η παροχή εξειδικευμένης γνώσης με στόχο την κατά το δυνατόν αυξημένη επάρκεια των φοιτητών σε θέματα σχετικά με τη διάγνωση και την αντιμετώπιση των νευροεκφυλιστικών νοσημάτων, καθώς και την εγκαθίδρυση μιας διεπιστημονικής προσέγγισης στη μελέτη και θεραπευτική αντιμετώπισή τους

  Η διαμόρφωση επαγγελματιών οι οποίοι θα δράσουν με επαγγελματισμό και αυτοπεποίθηση στην άσκηση του επαγγέλματός τους και θα καθίστανται ικανοί να απορροφηθούν σε ανάλογες θέσεις εργασίας

  Η προαγωγή της συνεχούς και αδιάλειπτης έρευνας σε θέματα διάγνωσης, αιτιοπαθογένειας, επιδημιολογίας, φαρμακευτικής και μη φαρμακευτικής αντιμετώπισης των νευροεκφυλιστικών νοσημάτων, που στοχεύει στην περαιτέρω κατανόηση των εν λόγω νοσημάτων μέσα από την εκπόνηση υψηλού επιπέδου και ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο προτεινόμενο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Χημείας, Επιστημών Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Νοσηλευτικής καθώς και άλλοι Επιστήμονες Υγείας, όπως ειδικοί Πρόληψης και Θεραπείας Εξαρτημένων ατόμων, Επισκέπτες Υγείας, Εργοθεραπευτές, Ιατρικοί Επισκέπτες, Λογοθεραπευτές, Φυσικοθεραπευτές, πτυχιούχοι άλλων συναφών Τμημάτων Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι όπως Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής εργασίας, της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, μπορούν να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι, Τ.Ε.Ι , μετά από απόφαση της ΕΔΕ.

  Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνεται με αξιολόγηση του φακέλου των δικαιολογητικών και συνέντευξη από την τριμελή Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων.

 • Ειδικεύσεις:

  Το προτεινόμενο ΔΠΜΣ δεν διαχωρίζεται σε ειδικεύσεις (ύπαρξη ενιαίου προγράμματος σπουδών).

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Μεταξύ των Τμημάτων Ιατρικής (επισπεύδον) της Σχολής Επιστημών Υγείας, Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών και Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Α.Π.Θ.

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία Γραμματέας: Ιωάννα Προβατά
  Κτίριο ΚΕΔΙΠ Ιατρικής – Ισόγειο
  Πανεπιστημιούπολη Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
  54124, Θεσσαλονίκη kpliakou@auth.gr, 2310351451