Καινοτόμα Συστήματα Αειφόρου Αγροτικής Παραγωγής – Innovative Systems of Sustainable Agricultural Production

 • Ίδρυμα: ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Σχολή: ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Τμήμα: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

  Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική, Αγγλική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Φυτική και ζωική παραγωγή

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος B’ 3463/13.09.2019

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 2250

  URL Ιστοσελίδας: https://www.ihu.gr/metaptychiakes-spoudes/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2022-2023

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών υπηρετεί την αποστολή και τον επιστημονικό προσανατολισμό του Τμήματος Γεωπονίας. Το περιεχόμενο τουΠΜΣ καλύπτει τα βασικά αντικείμενα των γεωπονικών επιστημών και των εφαρμογών τους σε όλες τις παραγωγικές δραστηριότητες του φυτικού και του ζωικού τομέα, στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις καθώς και στις παραγωγικές και εμπορικές γεωργικές επιχειρήσεις (φυτικής και ζωικής παραγωγής) και του αγροτικού χώρου.
  Οι τομείς/περιοχές εφαρμογής του ΠΜΣ, σχετίζονται με τους χώρους απασχόλησης των αποφοίτων ως εξής:
  α) τις δραστηριότητες παραγωγής, επεξεργασίας και διάθεσης γεωργικών προϊόντων (φυτικής και ζωικής προέλευσης),
  β) τις δραστηριότητες παραγωγής και εμπορίας εισροών φυτικής και ζωικής παραγωγής,
  γ) τις υπηρεσίες του ευρύτερου δημοσίου τομέα που υποστηρίζουν, εποπτεύουν και ελέγχουν τις παραγωγικές και εμπορικές δραστηριότητες της γεωργίας,
  δ) τις υπηρεσίες που παρέχονται, άμεσα και έμμεσα, στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις (φυτικής και ζωικής παραγωγής) και επιχειρήσεις του γεωργικού τομέα,
  ε) τις εναλλακτικές δραστηριότητες που έχουν ως βάση τη φυτική και ζωική παραγωγή και τους πόρους των αγροτικών περιοχών και
  στ) τις δραστηριότητες που έχουν σχέση με την ποιότητα ζωής και το περιβάλλον, στον αγροτικό, αστικό και περιαστικό χώρο.
  Οι μαθησιακοί στόχοι του ΠΜΣ σχετίζονται με την ανάπτυξη της αειφόρου γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής και την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών δράσεων στον αγροτικό τομέα. Οι απόφοιτοι αποκτούν γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες σε αντιστοιχία προς το επίπεδο επαγγελματικών Προσόντων 7, όπως καθορίζεται από το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης και την ελληνική προσαρμογή σε αυτό.

  Σκοπός του ΠΜΣ είναι η ανάπτυξη έρευνας και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου (2ου κύκλου σπουδών ΑΕΙ), στα επιστημονικά πεδία της εφαρμοσμένης Γεωπονικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και ειδικότερα στα επιστημονικά πεδία της Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής καθώς και της Αγροτικής Οικονομίας, με έμφαση την ανάπτυξη της Αγροτικής Επιχειρηματικότητας.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Τεχνολόγων Γεωπόνων, Γεωπονίας, Κτηνιατρικής, Βιολογίας καθώς και άλλων σχετικών εφαρμοσμένων επιστημονικών κλάδων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών
  Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης είναι δυνατόν να υποβάλλουν αίτηση και απόφοιτοι λοιπών Τμημάτων Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.), με ανάλογα επιστημονικά ή επαγγελματικά ενδιαφέροντα. Ειδικότερα, για την ειδίκευση της Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, δύναται να υποβάλλουν αίτηση και απόφοιτοι Οικονομικών Τμημάτων και Τμημάτων Διοίκησης Α.Ε.Ι. Φοιτητές του ΠΜΣ οι οποίοι είναι πτυχιούχοι Τμημάτων με σχετικά ασθενές επιστημονικό υπόβαθρο στα κύρια γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος είναι δυνατό να υποχρεωθούν να παρακολουθήσουν εισαγωγικά μαθήματα περιορισμένη διάρκειας.

 • Ειδικεύσεις:

  1. Αγροτική Επιχειρηματικότητα
  2. Συστήματα Ακριβείας στη Ζωική Παραγωγή
  3. Σύγχρονα Συστήματα Παραγωγής και Διαχείρισης Φυτικού Κεφαλαίου

 • Σημειώσεις:

  Για πρόσθετες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται και στη Γραμματεία του ΠΜΣ του Τμήματος Γεωπονίας, τηλ. 2310013361 & 2310013865, 2310013862 (ώρες εξυπηρέτησης κοινού καθημερινά 10:00 – 13:00) και στο email
  pms.geoponia@agro.ihu.gr