Κοινωνική-Προληπτική Ιατρική και Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας

 • Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Σχολή: ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

  Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ

  Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Υγεία,Υγεία και πρόνοια,Υπηρεσίες υγείας,Ιατρική

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος B’ 4355/05.10.2020

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 3500

  URL Ιστοσελίδας: https://publichealth-qualitycare.med.auth.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2024-2025

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή της γνώσης, η ανάπτυξη της έρευνας, καθώς και η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας στην κατάρτιση επιστημόνων υψηλού επιπέδου, ικανών να συμβάλουν
  σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές της Κοινωνικής-Προληπτικής Ιατρικής και της Ποιότητας στη Φροντίδα Υγείας. Η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων στους/στις αποφοίτους του, θα τους δώσουν τα εφόδια να στελεχώσουν υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών κοινωνικής- προληπτικής ιατρικής και δημόσιας υγείας σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, καθώς και υπηρεσίες φροντίδας υγείας, συμβάλλοντας στον έλεγχο και στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών τους.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί/ές για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. είναι:
  1. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ανα- γνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής: Πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Δημόσιας Υγείας, Νοσηλευτικής, Μαιευτικής και Επισκεπτριών Υγείας.
  2. Απόφοιτοι άλλων συναφών Σχολών ή Τμημάτων Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Κοινωνική- Προληπτική Ιατρική και την Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας.
  3. Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων και Σχολών Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμιων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ίδρυμα των της αλλοδαπής, οι οποίοι διαθέτουν διετη, τουλάχιστον, επαγγελματική εμπειρία, με αποδεδειγμένο χρόνο θητείας στον τομέα της Δημόσιας Υγείας, Κοινωνικής- Προληπτικής Ιατρικής ή της αξιολόγησης της ποιότητας στην φροντίδα υγείας.
  4. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ’ έτος ανά Π.Μ.Σ., που οργανώνεται σε Τμήματα του Ιδρύματος που υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

 • Ειδικεύσεις:

  Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο: «Πρόληψη και Δημόσια Υγεία» ή «Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας» ανάλογα με την επιλογή ειδίκευσης κάθε φοιτητή/τριας

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία

  Εργαστήριο Υγιεινής,
  Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής
  και Ιατρικής Στατιστικής

  Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας,
  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

  Κτίριο Εργαστηρίων Τμήματος Ιατρικής, 4ος όροφος
  Τ.Κ.: 54124, Θεσσαλονίκη

  Τηλ: +302310999146