MSc-Functional and Aesthetic Nasal Surgery – Λειτουργική και Αισθητική Χειρουργική Ρινός

 • Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Σχολή: ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

  Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ

  Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 1 έτος εντατικό

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Υγεία και πρόνοια,Υγεία

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος B’ 3807/17.08.2021

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2025-2026

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Γνωστικό αντικείμενο του Αγγλόφωνου Π.Μ.Σ., είναι η εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών/- τριών στις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους για τη χειρουργική αντιμετώπιση των λειτουργικών αλλά και των αισθητικών προβλημάτων της ρινός. Η μύτη αποτελεί ως όργανο αντικείμενο καθημερινής ενασχόλησης πολλών ειδικοτήτων με προεξάρχουσα σαφώς την Ωτορινολαρυγγολογία (καθώς συνιστά το δεύτερο συνθετικό του ονόματός της), αλλά και την Πλαστική Χειρουργική, την Γναθοχειρουργική, την Νευροχειρουργική, την Παιδιατρική, την Γενική Ιατρική, καθώς και την Ακτινολογία. Το σύνολο των ειδικοτήτων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση των παθήσεων αυτού του ευγενούς οργάνου καταδεικνύει την πολυπλοκότητα αυτού και υπογραμμίζει την ανάγκη εξειδικευμένης γνώσης πάνω στην διάγνωση και χειρουργική αντιμετώπιση των ρινολογικών παθήσεων, γνώση που το εν λόγω πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών καλείται να μεταλαμπαδεύσει.
  Το γνωστικό αντικείμενο του προτεινόμενου Π.Μ.Σ. συμπεριλαμβάνει την χειρουργική ανατομία αλλά και την φυσιολογία της ρινός ως μια απαραίτητη γνώση για τον/την ιατρό που θα χρειαστεί να παρέμβει χειρουργικά στην περιοχή αυτή, την κατανόηση της φυσιολογίας – παθοφυσιολογίας των ρινολογικών παθήσεων καθώς και την αντικειμενική αξιολόγηση τους (αντικειμενικές εξεταστικές μέθοδοι ρινός). Το γνωστικό αντικείμενο
  επίσης συμπεριλαμβάνει την γνώση των βασικών αρχών αισθητικής ρινός και προσώπου και την επίδραση που έχουν οι αλλαγές της μορφολογίας της ρινός στην καλή λειτουργία της. Την ιδιαιτερότητα αντιμετώπισης των διαταραχών αυτών όταν απαντώνται στον παιδιατρικό (συγγενείς δυσπλασίες), στον γηριατρικό πληθυσμό και σε ασθενείς που έχουν υποστεί κακώσεις της ρινός. Τέλος το σύνολο των θεραπευτικών δυνατοτήτων (κατά βάση
  χειρουργικών, αλλά και φαρμακευτικών και ελάχιστα παρεμβατικών) που υπάρχουν σήμερα.
  Tο βασικό γνωστικό αντικείμενο του προτεινόμενου Π.Μ.Σ. αποτελεί εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών στο σύνολο των παθήσεων που αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο της λειτουργικής και αισθητικής χειρουργικής της ρινός, ώστε να καταστούν ικανοί/-ές να προσεγγίσουν διαγνωστικά αλλά και θεραπευτικά ένα σύνολο τέτοιων περιστατικών με τον πληρέστερο δυνατό τρόπο εφαρμόζοντας όλα τα σύγχρονα δεδομένα.
  Σκοπός του προτεινόμενου Π.Μ.Σ. είναι να εκπαιδεύσει όλους/-ες εκείνους/-ες τους/τις επαγγελματίες υγείας που ασχολούνται με την διάγνωση, παρακολούθηση και θεραπεία, (χειρουργική ή φαρμακευτική) ασθενών με παθήσεις ρινός, προκειμένου να αντιμετωπίζουν σωστά, επιστημονικά τεκμηριωμένα και με σύγχρονο τρόπο τις παθήσεις αυτές προσφέροντας υψηλής ποιότητας φροντίδα υγείας στους ασθενείς τους. Ειδικότερα οι μεταπτυχιακοί/-ές φοιτητές/-τριες θα εκπαιδευτούν στο σύνολο των χειρουργικών τεχνικών που εφαρμόζονται σήμερα στην αποκατάσταση των διαταραχών της ρινός ξεκινώντας από την «απλή» σκολίωση του ρινικού διαφράγματος και φτάνοντας σε πιο σύνθετες και απαιτητικές τεχνικές, όπως είναι η διαχείριση του μέσου τριτημορίου της ρινός και η αποκατάσταση της λειτουργικότητας της έσω και έξω ρινικής βαλβίδας καθώς και η επανεγχείρηση ρινοπλαστικής (revision rhinoplasty). Στόχος είναι να δοθούν στους/στις μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες όλες οι απαραίτητες γνώσεις, ώστε να «οπλιστεί» το χέρι τους με τις νεότερες τεχνικές, τις οποίες θα εφαρμόσουν στην μετέπειτα ιατρική τους σταδιοδρομία.
  Βασικοί στόχοι του Π.Μ.Σ. είναι:
  – Η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών, τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο πρακτικής άσκησης, δεδομένης της φύσης του εκπαιδευτικού αντικειμένου.
  – Η κατάρτιση εξειδικευμένων αποφοίτων με στέρεες θεωρητικές γνώσεις που θα τους/τις διασφαλίσει την ικανότητα αντιμετώπισης σύνθετων πρακτικών προβλημάτων στο πεδίο της ρινολογίας.
  – Η προαγωγή της επιστημονικής έρευνας σε λειτουργικά αλλά και αισθητικά προβλήματα της ρινός που χρήζουν χειρουργικής αντιμετώπισης στα πλαίσια της εκπόνησης υψηλού επιπέδου συναφών μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών.
  – Η προετοιμασία των μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με την καλλιέργεια και ανάπτυξη κριτικών και ερευνητικών δεξιοτήτων στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών.
  Κατευθυντήριες αρχές του Π.Μ.Σ. αποτελούν αφενός μεν η εξασφάλιση στους/στις μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες σταθερών επιστημονικών θεμελίων, σύγχρονων γνώσεων και κατάλληλων ερευνητικών μεθόδων και αρχών, τέτοιων που θα τους/τις καταστήσουν ικανούς/-ές για συνεχή εκπαίδευση και βελτίωση της καθ’ ημέρα κλινικής πράξης, αφετέρου δε η καλλιέργεια σε αυτούς/-τές πρακτικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για μια υπεύθυνη και ολοκληρωμένη επιστημονική και επαγγελματική δραστηριότητα.
  Υποχρέωση όλων των συντελεστών λειτουργίας του Π.Μ.Σ. είναι η διασφάλιση της ποιότητας και της συνεχούς βελτίωσης λειτουργίας του προγράμματος, της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας, καθώς και η προώθηση συνεργασιών με συναφή Προγράμματα και Κέντρα του εσωτερικού και του εξωτερικού.
  Οι μεταπτυχιακοί/-ές φοιτητές/-τριες του προτεινόμενου Π.Μ.Σ. θα εκπαιδευτούν στα κάτωθι γνωστικά αντικείμενα:
  – Χειρουργική Ανατομία – Φυσιολογία ρινός
  – Συγγενείς ανωμαλίες – Σύνδρομα ρινός (Congenital anomalies – Nasal syndromes)
  – Αντικειμενική αξιολόγηση ρινικής λειτουργίας
  – Προεγχειρητική αξιολόγηση ρινολογικού ασθενούς
  – Βασικές αρχές χειρουργικής ρινικού διαφράγματος και ρινικών κογχών (προσπελάσεις, χειρουργικά βήματα, διαφραγματοπλαστική στην παιδική ηλικία, αιμάτωμα/ απόστημα/διάτρηση ρινικού διαφράγματος, τεχνικές μείωσης ρινικών κογχών)
  – Βασικές αρχές αντιμετώπισης διαταραχών στην περιοχή της ρινικής πυραμίδας (ανοικτή ή ενδορρινική προσπέλαση, οστεοτομές, αφαίρεση ύβου, διόρθωση σκολιωτικής ρινός) – Βασικές αρχές αντιμετώπισης διαταραχών της ράχης και του μέσου τριτημορίου της ρινός (εφιππιοειδής μύτη,
  χειρουργική της ρινικής βαλβίδας)
  – Βασικές αρχές αντιμετώπισης διαταραχών στο κάτω τριτημόριο της ρινός (τεχνικές στην αποκατάσταση/διαμόρφωση της κορυφής, των πτερυγίων και της στυλίδας)
  – Επενεγχείρηση στην ρινοπλαστική (Revision Rhinoplasty)
  – Τραύμα ρινός και λοιπού προσώπου
  – Ρινοχειρουργική σε χειλεοϋπερωιοσχιστία
  – Ρινοχειρουργική στο σύνδρομο υπνικής άπνοιας
  – Λειτουργική και αισθητική χειρουργική της ρινός στην Τρίτη ηλικία
  – Χρήση των μοσχευμάτων στην λειτουργική και αισθητική χειρουργική ρινός
  – Εφαρμογή ενέσιμων πληρωτικών υλικών (fillers) και βοτουλινικής τοξίνης (botox) στη διαχείριση αισθητικών διαταραχών της ρινός
  – Μετεγχειρητική φροντίδα ασθενούς, που έχει υποβληθεί σε λειτουργική και αισθητική χειρουργική ρινός.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στα Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/-ές:
  – Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής (παρ. 1, 7 και 8 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017).
  – Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι/-ες και μόνο ένας/μία κατ’ έτος ανά Π.Μ.Σ., που οργανώνεται σε Τμήματα του Ιδρύματος που υπηρετούν, το οποίο Π.Μ.Σ. είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.
  – Ειδικότερα, στο Αγγλόφωνο Π.Μ.Σ. «MSc – Functional and aesthetic nasal surgery (Λειτουργική και Αισθητική Χειρουργική Ρινός)» γίνονται δεκτοί/-ές ως μεταπτυχιακοί/-ές φοιτητές/-τριες πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιατρικής εν αναμονή για την ειδικότητα, ειδικευόμενοι/-ες και ειδικευμένοι/-ες ιατροί των ειδικοτήτων της Ωτορινολαρυγγολογίας, Πλαστικής Χειρουργικής, Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Γενικής Χειρουργικής, Γενικής Ιατρικής καθώς και πτυχιούχοι Οδοντιατρικής.

 • Ειδικεύσεις:

  Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο: «MSc – Functional and aesthetic nasal surgery (Λειτουργική και Αισθητική Χειρουργική Ρινός)».