Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας : Δίκαιο και Πολιτική – ICT Law and Policy

 • Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Σχολή: ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

  Τμήμα: ΝΟΜΙΚΗΣ

  Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  Είδος ΠΜΣ: Διατμηματικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3 για την πλήρη, 6 για την μερική

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Διοίκηση επιχειρήσεων και Νομική,Νομική,Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών,Διεπιστημονικά προγράμματα που αφορούν τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος Β΄ 3112/31-12-2021

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 2200

  URL Ιστοσελίδας: https://ictlaw.web.auth.gr/

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο και στόχοι ΠΜΣ

  Αντικείμενο του ΔΠΜΣ είναι η παροχή σύνθετων εξειδικευμένων γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου στον διεπιστημονικό τομέα των νέων τεχνολογιών της Πληροφορικής, της Επικοινωνίας, των Τηλεπικοινωνιών και του Διαστήματος, όπως αυτός ρυθμίζεται από το δίκαιο και την πρακτική του.

  Σκοπός του Προγράμματος είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας στο παραπάνω πεδίο και ο εφοδιασμός των μεταπτυχιακών φοιτητών με εξειδικευμένες γνώσεις σε αυτό, με στόχο την πληρέστερη προετοιμασία τους για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία.

  Πιο συγκεκριμένα, το ΔΠΜΣ έχει στόχο:

  • Να ανοίξει νέους ορίζοντες στους αποφοίτους του, ώστε αυτοί να ασχοληθούν ακαδημαϊκά, ερευνητικά και κυρίως επαγγελματικά με ένα γνωστικό αντικείμενο, η καλλιέργεια του οποίου είναι σήμερα αναγκαία για τη δημιουργία συνθηκών βιώσιμης ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας και για την μετάβαση σε μια ψηφιοποιημένη οικονομία.
  • Να προαγάγει την εξειδικευμένη γνώση στο μεταίχμιο της Νομικής Επιστήμης και των Επιστημών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών σε έναν κατεξοχήν διεπιστημονικό τομέα. Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα αποκτήσουν σφαιρικές γνώσεις, που θα τους επιτρέψουν να προσεγγίζουν συνθετικά τα ζητήματα που θα κληθούν να διαχειριστούν στον τομέα αυτό, τόσο από νομική, όσο και από τεχνική άποψη.
  • Να ενθαρρύνει το διδακτικό προσωπικό του ΑΠΘ να προσανατολίσει την εξειδίκευσή του στις νέες τεχνολογίες, ώστε να καλλιεργηθεί επαρκώς το συγκεκριμένο αντικείμενο στη χώρα, για να αποκτήσουμε εξειδικευμένα ακαδημαϊκά στελέχη και ανταγωνιστική εθνική τεχνογνωσία που θα διασφαλίσουν την αυξημένη συμμετοχή των εθνικών τεχνολογικών δυνάμεων στην ανάπτυξη του τομέα αυτού στην Ελλάδα.
  • Να προωθήσει τη διδασκαλία και την έρευνα που διεξάγεται στο Α.Π.Θ. σε διεθνές επίπεδο.

  Κατευθυντήριες αρχές του ΔΠΜΣ αποτελούν αφενός μεν η εξασφάλιση στους μεταπτυχιακούς φοιτητές σταθερών επιστημονικών θεμελίων, σύγχρονων διακλαδικών γνώσεων και κατάλληλων ερευνητικών μεθόδων και αρχών, τέτοιων που θα τους καταστήσουν ικανούς για συνεχή εκπαίδευση και βελτίωση του καινοτομικού πνεύματος, αφετέρου δε η καλλιέργεια σε αυτούς των κριτικών και δημιουργικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για μια υπεύθυνη επιστημονική, επαγγελματική και ερευνητική δραστηριότητα.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί:

  α) πτυχιούχοι Τμημάτων Νομικής και Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής,

  β) πτυχιούχοι Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών και Πληροφορικής της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής,

  γ) πτυχιούχοι Ανώτατων Στρατιωτικών Σχολών, της Σχολής Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, με προτεραιότητα στους σπουδαστές και τους αποφοίτους της Ανώτατης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ).

  δ) πτυχιούχοι οποιωνδήποτε άλλων Τμημάτων Πανεπιστημιών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής που τεκμηριώνουν το ενδιαφέρον τους, χάρη κυρίως στην επαγγελματική τους εμπειρία, για το γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ.

 • Ειδικεύσεις:

  Το ΔΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με τίτλο «Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας: Δίκαιο και Πολιτική».

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας Α.Π.Θ.

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία
  ΔΠΜΣ Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας: Δίκαιο και Πολιτική
  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Πανεπιστημιούπολη, ΤΚ 54124
  Πληροφορίες: Δρ. Δήμητρα Μάνου, ΕΔΙΠ
  2310 996548
  ictlaw.auth@gmail.com