Λογιστική και Ελεγκτική (Accounting and Audit)

 • Ίδρυμα: ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Σχολή: Οικονομίας και Διοίκησης

  Τμήμα: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

  Πόλη: ΚΑΒΑΛΑ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική, Διά ζώσης, Εξ' αποστάσεως

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3 για την πλήρη, 5 για την μερική

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική, Αγγλική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφορία,Οικονομικά,Διοίκηση επιχειρήσεων και Νομική,Διοίκηση επιχειρήσεων,Υπηρεσίες,Ταξιδιωτικά, τουρισμός και αναψυχή

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος B’ 3959/29.10.2019

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: http://aa.ihu.gr/

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του προγράμματος είναι η εμβάθυνση και η επέκταση της επιστημονικής γνώσης, των τεχνικών και της προώθησης της έρευνας στον ευρύτερο χώρο της Λογιστικής και Ελεγκτικής, η παροχή στους φοιτητές εξειδικευμένων γνώσεων της λογιστικής επιστήμης και της ελεγκτικής που συσχετίζονται με την ανάπτυξη διεθνών οικονομικών δραστηριοτήτων επιχειρήσεων, οργανισμών και φορέων του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα της οικονομίας και υποβοηθούν αυτήν.
  Σκοπός.
  Σκοπός του προγράμματος είναι:
  α) Η εμβάθυνση και η επέκταση της επιστημονικής γνώσης, των τεχνικών και της προώθησης της έρευνας στον ευρύτερο χώρο της Λογιστικής και Ελεγκτικής, η παροχή στους φοιτητές εξειδικευμένων γνώσεων της λογιστικής επιστήμης και της ελεγκτικής που συσχετίζονται με την ανάπτυξη διεθνών οικονομικών δραστηριοτήτων επιχειρήσεων, οργανισμών και φορέων του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα της οικονομίας και υποβοηθούν αυτήν.
  β) H ολοκληρωμένη και σε βάθος προσέγγιση των παραμέτρων που προσδιορίζουν το παρόν και το μέλλον των διεθνών οικονομικών συναλλαγών και η ανάδειξη της λογιστικής, της ελεγκτικής και των εργαλείων τους ως σημαντικών μέσων για την ορθολογική και αποτελεσματική προαγωγή αυτών.
  Επιμέρους στόχοι είναι:
  • Η προαγωγή των γνώσεων στα συγκεκριμένα αντικείμενα.
  • Η ανάπτυξη της έρευνας στις συναφείς επιστημονικές περιοχές του Προγράμματος.
  • Η παραγωγή επιστημόνων ικανών να ακολουθήσουν ακαδημαϊκή σταδιοδρομία.
  • Η κάλυψη των αναγκών σε μεταπτυχιακό επίπεδο για εκπαιδευμένα διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων στο ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
  • Η παροχή των απαραίτητων, υψηλού επιπέδου, γνώσεων για αποδοτικό και αποτελεσματικό έλεγχο των ανθρωπίνων και οικονομικών πόρων.
  • Η ανάπτυξη του ενδιαφέροντος και της κατανόησης του ολοένα πιο πολύπλοκου και δυναμικού διεθνούς επιχειρησιακού περιβάλλοντος.
  • Η προετοιμασία στελεχών ικανών να προωθήσουν την ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.
  • Η κατάρτιση στελεχών για τη δημόσια διοίκηση και τους εξαρτώμενους από το Κράτος οργανισμούς και υπηρεσίες.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο εν λόγω Π.Μ.Σ., γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, πτυχιούχοι Τμημάτων Λογιστικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικής, Οικονομικών Επιστημών και συναφών επιστημονικών αντικειμένων ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

 • Ειδικεύσεις:

  Το εν λόγω Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ (Accounting and Audit)».

 • Σημειώσεις:

  Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται την Παρασκευή 15:45-20:30 και το Σάββατο 09:15-16:00.

  Γραμματεία

   Η γραμματεία του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών «Λογιστική και Ελεγκτική» στεγάζεται στο τρίτο επίπεδο, κτίριο ΣΔΟ (χώροι βασικής διδασκαλίας – Γραφεία καθηγητών ΣΔΟ) του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, Πανεπιστημιούπολη Καβάλας.

  Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2510 462197