Λογιστική Φορολογία και Χρηματοοικονομική Διοίκηση

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Σχολή: Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων

  Τμήμα: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

  Πόλη: Θεσ/νίκη

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Όλες

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Χρηματοοικονομικά, τραπεζικά και ασφαλιστικά,Οικονομικά

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος Β’ 3689/29.08.2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 4000

  URL Ιστοσελίδας: http://www.accfin.uom.gr/el/

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο-σκοπό την εξειδίκευση των πτυχιούχων ώστε να μπορούν να συμβάλλουν στην προαγωγή των γνώσεων στα ευρύτερα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής, Φορολογίας και Χρηματοοικονομικής Διοίκησης δημιουργώντας εξειδικευμένα στελέχη ικανά:
  α) να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στο χώρο των επιχειρηματικών οντοτήτων του δημόσιου ή/και ιδιωτικού τομέα ως ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές, εσωτερικοί ελεγκτές, λογιστές-φοροτεχνικοί, σύμβουλοι επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικοί αναλυτές, επενδυτικοί σύμβουλοι, διαχειριστές χαρτοφυλακίου, στελέχη χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ή ανώτατα στελέχη της δημόσιας διοίκησης και του ιδιωτικού τομέα,
  β) να προωθήσουν την ανάπτυξη της έρευνας και των εφαρμογών στα γνωστικά αντικείμενα της λογιστικής, φορολογίας και χρηματοοικονομικής διοίκησης.
  Επίσης, στοχεύει στην επιμόρφωση ανώτερων στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα για την κάλυψη αναγκών σε εξειδικευμένες δραστηριότητες τους.
  Το συνεκτικό υπόβαθρο των δύο ειδικεύσεων του ΠΜΣ στη «Λογιστική Φορολογία και Χρηματοοικονομική Διοίκηση (MSc in Accounting Taxation and Financial Management)» είναι ο συνδυασμός θεωρητικής γνώσης για την κατανόηση της λειτουργίας της οντότητας με την πρακτική εκπαίδευση σε θέματα της λογιστικής φορολογίας και χρηματοοικονομικής διοικητικής επιστήμης του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα.
  . Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου
  κύκλου σπουδών ΑΕΙ ή/και ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι
  τμημάτων ΑΣΕΙ.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Απόφοιτοι Α.Ε.Ι.
  Απόφοιτοι Τ.Ε.Ι.
  Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

 • Ειδικεύσεις:

  (α) Λογιστική Φορολογία και
  (β) Χρηματοοικονομική Διοίκηση

 • Σημειώσεις:

  Δυνατότητα μερικής φοίτησης με διάρκεια: 6 εξάμηνα