Φορολογική, Λογιστική, και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Στρατηγικών Αποφάσεων

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Σχολή: Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων

  Τμήμα: Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

  Πόλη: Θεσ/νίκη

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική, Διά ζώσης, Εξ' αποστάσεως

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3 για την πλήρη, 6 για την μερική

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Όλες

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Χρηματοοικονομικά, τραπεζικά και ασφαλιστικά,Οικονομικά

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος Β’ 2745/10.07.2018Τεύχος Β’ 2971/19.07.2019 (τροπ τίτλου κ.λπ.)

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 4500

  URL Ιστοσελίδας: https://www.uom.gr/mtf

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2024-2025

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  1. Οι στόχοι του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη «Φορολογική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Στρατηγικών Αποφάσεων (Master in Taxation, Accounting and Financial Management of Strategic Decisions, MTF)», του Πανεπιστημίου Μακεδονίας είναι:
  α. Η εξειδίκευση των πτυχιούχων των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, ώστε να μπορούν να συμβάλουν στην προαγωγή των γνώσεων στο ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο της Φορολογίας της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης για τη λήψη Στρατηγικών αποφάσεων και στην ανάπτυξη στελεχών ικανών:
  (i) να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στον χώρο των επιχειρήσεων ή της δημόσιας διοίκησης,
  (ii) να προωθήσουν την ανάπτυξη της έρευνας και των εφαρμογών της στην πράξη στα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα.
  β. Η επιμόρφωση ανώτερων στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα για την κάλυψη αναγκών στα γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με τη Φορολογία, τη Λογιστική τα Χρηματοοικονομικά και τη Στρατηγική Διοίκηση των Επιχειρήσεων στο επιχειρηματικό περιβάλλον.
  γ. Η ανάπτυξη κριτικών και ερευνητικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για σπουδές διδακτορικού επιπέδου.
  δ. Η προώθηση της έρευνας σε επίκαιρα και νέα επιστημονικά ζητήματα της βιβλιογραφίας με απώτερο σκοπό την αξιοποίηση των εμπειρικών αποτελεσμάτων σε πρακτικό επίπεδο από επιχειρήσεις και οργανισμούς σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο.
  2. Η καθοδηγητική φιλοσοφία του Π.Μ.Σ. είναι να εξασφαλίσει στους φοιτητές σταθερά θεμέλια, γνώσεις, μεθόδους και βασικές αρχές που θα τους καταστήσουν ικανούς για συνεχή εκμάθηση και ανάπτυξη. Βασιζόμενοι σ΄ αυτή τη φιλοσοφία, οι διδάσκοντες θα χρησιμοποιούν διάφορες μεθόδους, που θα περιλαμβάνουν εφαρμοσμένη έρευνα, μελέτες περιπτώσεων, προσομοιώσεις κ.ά.
  3. Τα Π.Μ.Σ. μπορούν να συνεργάζονται με αντίστοιχα μεταπτυχιακά προγράμματα αναγνωρισμένων ΑΕΙ της ημεδαπής ή/και της αλλοδαπής, ερευνητικά ιδρύματα, επαγγελματικές ενώσεις και επιμελητήρια, καθώς και φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, τα οποία έχουν επαρκές επιστημονικό προσωπικό και διαθέτουν την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή. Η Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. διαμέσου της Συνέλευσης του Τμήματος γνωστοποιεί στη Σύγκλητο την απόφαση μιας τέτοιας συνεργασίας.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Οικονομικών
  Λογιστικής
  Χρηματοοικονομικής
  Δημόσιας Διοίκησης
  Διεθνών Σπουδών
  Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία

  e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: mtf@uom.edu.gr

  ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310891212