Κοσμητολογία – Παρασκευή και Αξιολόγηση Καλλυντικών Προϊόντων

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

  Σχολή: Σχολή Επιστημών Υγείας

  Τμήμα: Φαρμακευτικής

  Πόλη: ΠΑΤΡΑ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική, Διά ζώσης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3 για την Πλήρη φοίτηση, 6 για την Μερική φοίητηση

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Υγεία και πρόνοια,Υπηρεσίες υγείας,Υγεία,Φυσικές Επιστήμες

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 1800

  URL Ιστοσελίδας: http://www.pharmacy.upatras.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2025-2026

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Π.Μ.Σ. έχει ως γνωστικό αντικείμενο την θεωρητική και εργαστηριακή κατάρτιση και εκπαίδευση νέων επιστημόνων στον σχεδιασμό, παραγωγή (σε μικρή και βιομηχανική κλίμακα) και αξιολόγηση (έλεγχος ποιότητας, αποτελεσματικότητας και ασφάλειας) των καλλυντικών προϊόντων, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο.
  Σκοπός του προγράμματος είναι:
  αφενός η κάλυψη των ερευνητικών και εκπαιδευτικών αναγκών στον τομέα των καλλυντικών προϊόντων και αφετέρου στην ανάπτυξη της έρευνας και ως εκ τούτου την προαγωγή της γνώσης στο αντικείμενο αυτό.
  Οι απόφοιτοι της κατεύθυνσης θα διαθέτουν το γνωσιακό υπόβαθρο για να εργασθούν μεταξύ άλλων στην βιομηχανία καλλυντικών και στους κρατικούς και διεθνείς φορείς εγκρίσεως καλλυντικών προϊόντων.
  Επιπλέον αναμένεται η ενίσχυση της σύνδεσης της έρευνας με τις Ελληνικές παραγωγικές μονάδες, μέσω της δημιουργίας άρτια καταρτισμένου και εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού και της μεταφοράς τεχνογνωσίας που θα συμβάλλει στην προαγωγή των αναπτυξιακών αναγκών της χώρας.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί , μετά από επιλογή με βάση το βιογραφικό και μετά από συνέντευξη των υποψηφίων, πτυχιούχοι Σχολών Επιστημών Υγείας και συναφών τμημάτων άλλων Σχολών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

 • Ειδικεύσεις:

  Tο ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην «Κοσμητολογία – Παρασκευή Και Αξιολόγηση Καλλυντικών Προϊόντων».

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία

  e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: pharminf@upatras.gr
  τηλ: 2610 962330