Κοινωνική Ψυχολογία: Μέθοδοι Έρευνας και Εφαρμογές στην Κοινότητα

 • Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

  Τμήμα: Ψυχολογίας

  Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφορία,Ψυχολογία

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος B’ 3763/13.08.2021

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 1400

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2025-2026

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. θα είναι: α) η μελέτη, σύνδεση και σύνθεση των θεωρητικών προσεγγίσεων, ερευνητικών ευρημάτων και μεθόδων που έχουν αναπτυχθεί στην κοινωνική ψυχολογία, β) η ανάδειξη της σχέσης τους με την πολυεπίπεδη ερμηνεία των κοινωνικών φαινόμενων (σε ενδοατομικό, διατομικό, διομαδικό και ιδεολογικό επίπεδο) και της σύνδεσής τους με εφαρμογές σε διαφορετικούς τομείς. Η σχέση θεωρίας, μεθοδολογικών εργαλείων και εφαρμογών γίνεται αντιληπτή ως σχέση στενής αλληλεξάρτησης. Με άλλα λόγια ο τόπος των εφαρμογών και των παρεμβάσεων, δηλαδή ο κοινωνικός τόπος, εκλαμβάνεται ως βασικός χώρος κάλυψης κοινωνικών και κοινωνιοψυχολογικών αναγκών, αλλά
  ταυτόχρονα και ως τόπος παραγωγής νέας γνώσης. Στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. οι φοιτητές/-τριες θα παρακολουθήσουν θεωρητικά σεμινάρια, ερευνητικά σεμινάρια και εργαστήρια μεθοδολογίας και πραγματοποιούν ένα ανεξάρτητο ερευνητικό έργο με εποπτεία, ενώ συμμετέχουν ενεργά σε ψυχοκοινωνικές δομές καθώς και σε άλλους χώρους εφαρμογών και παρεμβάσεων στην ευρύτερη κοινότητα.
  Συγκεκριμένα το Π.Μ.Σ. «Κοινωνική Ψυχολογία: Μέθοδοι Έρευνας και Εφαρμογές στην Κοινότητα» αποσκοπεί στην:
  α) εξειδικευμένη και σε βάθος εκπαίδευση στην κοινωνική ψυχολογία και στις εφαρμογές της,
  β) εκπαίδευση στο σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση εφαρμογών και παρεμβάσεων σε δομές και οργανισμούς,
  γ) εξοικείωση με εφαρμογές και παρεμβάσεις σε διαφορετικούς πληθυσμούς,
  δ) κατάρτιση των μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών στις τεχνικές επιστημονικής έρευνας στα ανωτέρω γνωστικά πεδία και
  ε) συγγραφή μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας στο γνωστικό αντικείμενο που θεραπεύει το Π.Μ.Σ.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.
  I. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής. Ειδικότερα, απόφοιτοι/ες Τμημάτων Ψυχολογίας, Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, της κατεύθυνσης Ψυχολογίας, του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, Τμημάτων Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμημάτων Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 12γ του ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114Α΄).
  II. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, συναφούς με τα παραπάνω, επιστημονικής κατεύθυνσης της αλλοδαπής. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή/τρια του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό
  Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με τον. 3328/2005 (Α’80).
  III. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Α.Π.Θ., που πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34του Ν. 4485/2017, μπορούν μετά από αίτηση τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ΄έτος, στο Π.Μ.Σ. «Κοινωνική Ψυχολογία: Μέθοδοι Έρευνας και Εφαρμογές στην Κοινότητα», υπό την προϋπόθεση ότι το αντικείμενο του τίτλου σπουδών τους και το έργο που επιτελούν στο Α.Π.Θ. είναι συναφή με το περιεχόμενο του Π.Μ.Σ..
  IV. Για τις περιπτώσεις που δεν εντάσσονται στα παραπάνω καθώς και για οποιαδήποτε άλλη περίπτωση αποφασίζει η Συνέλευση του Τμήματος.

 • Ειδικεύσεις:

  Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο: «Κοινωνική Ψυχολογία: Μέθοδοι Έρευνας και Εφαρμογές στην Κοινότητα» (Social Psychology: Research Methods and Community Applications).