Εφαρμοσμένες και Κλινικές Οδοντιατρικές Επιστήμες

 • Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Σχολή: ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

  Τμήμα: ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

  Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3,6

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Υγεία και πρόνοια,Υγεία

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος B’ 3763/13.08.2021

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 21000

  URL Ιστοσελίδας: https://www.dent.auth.gr/?q=node/4879

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2025-2026

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το αντικείμενο του παρόντος Π.Μ.Σ. αφορά στα επιστημονικά πεδία των επιμέρους κάτωθι ειδικεύσεων:
  α) Ειδίκευση «Ενδοδοντολογία»: αφορά στη βιολογία και φυσιολογία των οδοντικών ιστών, βιολογία και φυσιολογία των περιακρορριζικών ιστών, παθολογία των οδοντικών ιστών, παθολογία των περιακρορριζικών ιστών οδοντογενούς αιτιολογίας, διαγνωστική μεθοδολογία, προκλινική και κλινική ενδοδοντία, ακτινογραφική απεικόνιση στην Ενδοδοντολογία.
  β) Ειδίκευση «Εφαρμογές Βιοϋλικών και Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Οδοντιατρική»: αφορά στη βιολογία και φυσιοπαθολογία των οδοντικών ιστών, δομή, μορφολογικές, φυσικές, χημικές, μηχανικές και βιολογικές ιδιότητες οδοντιατρικών βιοϋλικών, βιοσυμβατότητα και τοξικότητα υλικών, ιδιότητες επιφανειών και διεπιφανειών, θέματα ηθικής στην επιστήμη, προδιαγραφές, τυποποίηση υλικών, συστήματα συμμόρφωσης.
  Σκοπός της ειδίκευσης «Ενδοδοντολογία» είναι η εξειδίκευση οδοντιάτρων στην Ενδοδοντολογία, έτσι, ώστε να καλυφθούν ανάγκες σε εξειδικευμένο οδοντιατρικό προσωπικό στην οργάνωση των υπηρεσιών υγείας. Έχει σκοπό να ακολουθήσει τη ζήτηση σε τέτοιο προσωπικό τόσο από το Πανεπιστήμιο, όσο και από την όλο και πιο ανταγωνιστική κλινική παροχή υπηρεσιών στις οδοντιατρικές υπηρεσίες. Σκοπός ακόμη είναι η συμβολή στη διαμόρφωση και προαγωγή της επιστημονικής σκέψης, στην ανάπτυξη της οδοντιατρικής επιστήμης, στην παροχή υψηλού επιπέδου οδοντιατρικής περίθαλψης, η ανταπόκριση στις πραγματικές ανάγκες της επιστήμης και της κοινωνίας.
  Σκοπός της ειδίκευσης «Εφαρμογές Βιοϋλικών και Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Οδοντιατρική» είναι η εκπαίδευση υψηλής ποιότητας επιστημόνων στο πεδίο συγκερασμού των βασικών επιστημών (όπως η Χημεία, η Βιολογία κ.α.) με τις Επιστήμες Υγείας και συγκεκριμένα με την οδοντιατρική επιστήμη και τις εφαρμογές της. Στις μέρες μας, όπου η έρευνα και η τεχνολογία παίζουν τόσο σημαντικό ρόλο στην καθημερινή μας ζωή, οι μεταπτυχιακές σπουδές στις Βασικές Οδοντιατρικές Επιστήμες δίνουν τη δυνατότητα της συμμετοχής των επιστημόνων στη διαρκή αναζήτηση νέων βιοϋλικών, και στη βελτιστοποίηση και αξιοποίηση γνωστών και νέων βιοϋλικών σε τεχνολογίες αιχμής. Η έρευνα στα αντικείμενα του προγράμματος στοχεύει στην παραγωγή καινοτομίας και στην οικονομική ανάπτυξη. Οι απόφοιτοι/-ες του προγράμματος θα έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν σε διάφορους τομείς της βιομηχανίας των υλικών, στον ιδιωτικό τομέα ή να συνεχίσουν την εκπαίδευση τους σε ερευνητικά πεδία στον ακαδημαϊκό χώρο.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένες και Κλινικές Οδοντιατρικές Επιστήμες γίνονται δεκτοί/-ές:
  α) στην Ειδίκευση «Ενδοδοντολογία»:
  1. Πτυχιούχοι Τμημάτων Οδοντιατρικής Πανεπιστημίων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  2. Πτυχιούχοι Τμημάτων Οδοντιατρικής ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον ο τίτλος σπουδών και το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών (που αναφέρει αναλυτικά διδακτικές μονάδες, αναλυτική βαθμολογία με συνοπτική περιγραφή του περιεχόμενου και ακριβή περιγραφή της κλινικής άσκησης κάθε γνωστικού αντικειμένου) είναι γραμμένα στην Αγγλική γλώσσα, ή μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα, με επικύρωση από την αντίστοιχη Ελληνική προξενική αρχή της χώρας, όπου λειτουργεί το αντίστοιχο Ίδρυμα και στις δύο περιπτώσεις. Στην περίπτωση αυτή η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. θα κρίνει την επάρκεια και καταλληλότητα των υποψηφίων κατά περίπτωση και, σε περίπτωση επιλογής, θα πρέπει το αργότερο ως το τέλος του 1ου εξαμήνου να έχουν λάβει την αναγνώριση του τίτλου σπουδών πρώτου κύκλου από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σύμφωνα με τον ν. 3328/2005 (Α’ 80).
  β) στην Ειδίκευση «Εφαρμογές Βιοϋλικών και Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Οδοντιατρική»:
  1. Πτυχιούχοι των Σχολών Επιστημών Υγείας, Θετικών Επιστημών (Τμήματα Χημικών, Φυσικών, Βιολό- γων, Επιστήμης των υλικών και συναφών ειδικοτήτων), Πολυτεχνικών Σχολών (Χημικών Μηχανικών, Μηχανικών Επιστήμης των υλικών) και άλλων σχετικών Τμημάτων των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου, σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει.
  2. Πτυχιούχοι αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής, χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον ο τίτλος σπουδών και το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών (που αναφέρει αναλυτικά διδακτικές μονάδες, αναλυτική βαθμολογία με συνοπτική περιγραφή του περιεχόμενου και ακριβή περιγραφή της κλινικής άσκησης κάθε γνωστικού αντικειμένου) είναι γραμμένα στην Αγγλική γλώσσα, ή μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα, με επικύρωση από την αντίστοιχη Ελληνική προξενική αρχή της χώρας όπου λειτουργεί το αντίστοιχο Ίδρυμα και στις δύο περιπτώσεις. Στην περίπτωση αυτή η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. θα κρίνει την επάρκεια και καταλληλότητα των υποψηφίων κατά περίπτωση και, σε περίπτωση επιλογής, θα πρέπει το αργότερο ως το τέλος του 1ου εξαμήνου να έχουν λάβει την αναγνώριση του τίτλου σπουδών πρώτου κύκλου από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
  σύμφωνα με τον ν. 3328/2005 (Α’ 80).

 • Ειδικεύσεις:

  Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
  (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο: «Εφαρμοσμένες και Κλινικές Οδοντιατρικές Επιστήμες» στις εξής ειδικεύσεις:
  1. Ενδοδοντολογία.
  2. Εφαρμογές Βιοϋλικών και Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Οδοντιατρική.

 • Σημειώσεις:

  Η χρονική διάρκεια φοίτησης για τη χορήγηση του Δ.Μ.Σ. ορίζεται σε έξι εξάμηνα (6) για την ειδίκευση «Ενδοδοντολογία» και σε τρία (3) εξάμηνα για την ειδίκευση
  «Εφαρμογές Βιοϋλικών και Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Οδοντιατρική».

  Τα τέλη φοίτησης που ανέρχονται στο ποσό των τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (3.500,00 €) ανά εξάμηνο για την ειδίκευση «Ενδοδοντολογία» και χιλίων πεντακοσίων ευρώ
  (1.500,00 €) ανά εξάμηνο για την ειδίκευση «Εφαρμογές Βιοϋλικών και Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Οδοντιατρική»

  Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση olgampika@dent.auth.gr