Κοινωνική Ψυχιατρική

 • Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

  Σχολή: ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

  Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πρακτική Άσκηση

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Υγεία και πρόνοια

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος Β’ 3743/31.08.2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 3000

  URL Ιστοσελίδας: http://www.med.duth.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2024-2025

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών αποσκοπεί στη θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση στην Κοινωνική Ψυχιατρική. Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε κλινικούς, όπως ιατρούς, ψυχολόγους, νοσηλευτές και λογοθεραπευτές, και μη κλινικούς που εργάζονται σε τομείς καίριους για την ψυχική υγεία, όπως εκπαιδευτικούς και διοικητικά στελέχη νοσοκομείων.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Για το Μ.Δ.Ε γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής, Ψυχολογίας, Νοσηλευτικής των Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων και T.E.I. με γνωστικό αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο και τον σκοπό του παρόντος Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

 • Ειδικεύσεις:

  Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) στην Κοινωνική Ψυχιατρική.