Εμβρυομητρική Ιατρική

 • Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

  Τμήμα: Ιατρικής

  Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Ιατρική,Ιατρική διαγνωστική και τεχνολογία θεραπείας,Υπηρεσίες υγείας,Υγεία

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος B’ 4355/05.10.2020

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 2500

  URL Ιστοσελίδας: https://www.med.auth.gr/content/pms-emvryomitriki-iatriki

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2024-2025

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. «Εμβρυομητρική Ιατρική» του Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ. είναι η μελέτη, η έρευνα και η παροχή μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στους/στις επαγγελματίες υγείας που σχετίζονται με την ειδικότητα της Μαιευτικής και Γυναικολογίας, στο γνωστικό αντικείμενο της Εμβρυομητρικής Ιατρικής. Φιλοσοφία του Π.Μ.Σ. είναι να εξασφαλίσει στους/στις μεταπτυχιακούς/ κές φοιτητές/τριες σύγχρονες γνώσεις, μεθόδους και αρχές που θα τους/τις καταστήσουν ικανούς/ές για συνεχή εκπαίδευση, καθώς και να καλλιεργήσει σε αυτούς/ές τις κριτικές και δημιουργικές δεξιότητες που απαιτεί μια κοινωνικά και δεοντολογικά υπεύθυνη επαγγελματική δραστηριότητα.

  Σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι η παροχή υψηλού επιστημονικού επιπέδου θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων στο αντικείμενο της Εμβρυομητρικής Ιατρικής. Η Εμβρυομητρική Ιατρική αποτελεί ένα εξελισσόμενο επιστημονικό πεδίο της ιατρικής
  επιστήμης που αφορά στην αναγνώριση των προδιαθεσικών παραγόντων, των συμπτωμάτων και των επιπλοκών παθολογικών καταστάσεων κατά την κύηση, καθώς επίσης και στην πρόληψη και αντιμετώπιση προβλημάτων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την
  υγεία του εμβρύου και της μητέρας. Η ολοκλήρωση του προτεινόμενου μεταπτυχιακού προγράμματος δεν ισοδυναμεί με τη λήψη της υπο-ειδικότητας της Εμβρυομητρικής Ιατρικής

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Π.Μ.Σ. με τίτλο «Εμβρυομητρική Ιατρική» θα γίνονται δεκτοί/ές απόφοιτοι/ες Τμημάτων Α’ κύκλου σπουδών της Σχολής Επιστημών Υγείας, Βιολογίας, Βιοχημείας, Βιοτεχνολογίας, Μοριακής Βιολογίας- Γενετικής, Μαιευτικής, Νοσηλευτικής, Ιατρικών Εργαστηρίων, καθώς και απόφοιτοι/ες άλλων συναφών Σχολών ή Τμημάτων των Ιδρυμάτων Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής (παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4485/2017).
  Υποψηφιότητα για το Π.Μ.Σ. μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι/ες φοιτητές/τριες των ανωτέρω αναφερόμενων Τμημάτων με την προϋπόθεση να έχουν αποφοιτήσει πριν από την έγκριση του τελικού πίνακα των υποψηφίων, οι οποίοι γίνονται δεκτοί/ές στο Π.Μ.Σ.
  Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ’ έτος ανά Π.Μ.Σ., που οργανώνεται σε Τμήματα του Ιδρύματος που υπηρετούν, το οποίο Π.Μ.Σ. είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

 • Ειδικεύσεις:

  Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο: «Εμβρυομητρική Ιατρική»