Πράσινη Ηλεκτρική Ενέργεια: Ευφυείς Τεχνολογίες και Στρατηγικές Διαχείρισης

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

  Σχολή: Πολυτεχνική Σχολή

  Τμήμα: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

  Πόλη: ΠΑΤΡΑ

  Είδος ΠΜΣ: Διατμηματικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική, Διά ζώσης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3 για την Πλήρη φοίτηση, 6 για την Μερική φοίητηση

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Περιβαλλοντικές επιστήμες,Φυσικές Επιστήμες,Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική,Ηλεκτρισμός και ενέργεια

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος Β’ 1715/17.05.2018, Β΄3215/22.07.21

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: http://greenpower.upatras.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2029-2030

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο «Πράσινη Ηλεκτρική Ενέργεια: Ευφυείς Τεχνολογίες και Στρατηγικές Διαχείρισης» έχει σκοπό την περαιτέρω προαγωγή της Επιστημονικής και Τεχνολογικής γνώσης και την προώθηση της έρευνας σε σύγχρονα, προχωρημένα αντικείμενα της επιστήμης του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών για την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών και πολιτιστικών αναγκών της χώρας. Ειδικότερα το συγκεκριμένο Δ.Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στην υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των διπλωματούχων στην αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την παραγωγή, μεταφορά, διανομή και χρησιμοποίηση της ηλεκτρικής ενέργειας με εξελιγμένα ηλεκτρικά δίκτυα. Τα δίκτυα αυτά απαιτούν για τη λειτουργία τους σύγχρονες ηλεκτρονικές διατάξεις και δίκτυα υπολογιστών, εφοδιασμένα με υπερσύγχρονα τηλεπικοινωνιακά συστήματα για να είναι δυνατός ο εξελιγμένος έλεγχός τους σε πραγματικό χρόνο, ώστε να επιτυγχάνουμε το βέλτιστο κέρδος στην απελευθερωμένη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η οικολογική, αειφόρος ανάπτυξη της χώρας σε ένα περιβάλλον ταχέως μεταβαλλόμενης τεχνολογίας. Ο σκοπός αυτόςπροσεγγίζεται:
  α) Με την παρακολούθηση οργανωμένων μεταπτυχιακών μαθημάτων-εργαστηρίων που εξασφαλίζουν την απαιτούμενη ευρύτητα γνώσης.
  β) Με την εκπόνηση πρωτότυπης ΜΔΕ υπό την επίβλεψη έμπειρου ακαδημαϊκού ερευνητή.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι των Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Μηχανολόγων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών και πτυχιούχοι Τμημάτων Φυσικής της ημεδαπής ή ισότιμων και αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής, καθώς και αποφοίτων Τμημάτων ΤΕΙ Ηλεκτρολογίας, Τηλεπικοινωνιών, Ηλεκτρονικών, Υπολογιστών και Πληροφορικής.
  Ως απόφοιτοι των προαναφερθέντων Τμημάτων ΤΕΙ, νοούνται πλέον και οι απόφοιτοι των Τμημάτων αυτών, με τον τίτλο που έχουν μετά την εφαρμογή του Νόμου 4610/2019. Επίσης, δεκτοί γίνονται: α) απόφοιτοι Τμημάτων Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Μηχανικών Περιβάλλοντος και απόφοιτοι της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (ΣΕΜΦΕ)και Τμημάτων Μαθηματικών της ημεδαπής ή ισοτίμων και αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής, β) απόφοιτοι διαφόρων Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών Σχολών ή Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισοτίμων και αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής, που θα καθορίζονται κάθε φορά κατά την έγκριση από την Ε.Δ.Ε. της σχετικής προκήρυξης για την εισαγωγή των υποψηφίων, σύμφωνα με τον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών. Για τις προαναφερθείσες κατηγορίες εισακτέων (α) και (β) ορίζεται η υποχρέωση, κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών τους σπουδών, να εγγραφούν και να ολοκληρώσουν επιτυχώς τουλάχιστον δύο μέχρι έξι επιπλέον μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών (του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή/και του Τμήματος Φυσικήςτου Πανεπιστημίου Πατρών) που θα ορίζονται κατά περίπτωση από την Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ.

 • Ειδικεύσεις:

  Το Δ.Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Δ.Δ.Μ.Σ. στην «Πράσινη Ηλεκτρική Ενέργεια: Ευφυείς Τεχνολογίες και Στρατηγικές Διαχείρισης».

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Τμήμα Φυσικής

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία
  Σχετικές πληροφορίες παρέχονται:

  1. στη Γραμματεία του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών τηλ.: 2610996422 e-mail: secretary-postgrad@ece.upatras.gr
  2. από το Δ/ντή του Προγράμματος, Α. Αλεξανδρίδη, τηλ.: 2610996404, e-mail: a.t.alexandridis@ece.upatras.gr