Λογιστική και Χρηματοοικονομική

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

  Σχολή: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

  Τμήμα: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3 για την πλήρη φοίτηση, 6 για την μερική φοίτηση

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Χρηματοοικονομικά, τραπεζικά και ασφαλιστικά,Λογιστική και φορολογία,Διαχείριση και διοίκηση

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος B’ 3372/31.08.2019

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 3000

  URL Ιστοσελίδας: http://macc.uop.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2027-2028

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  1. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου έχει ως αντικείμενο την εξειδίκευση επιστημόνων στους τομείς της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής.
  2. Οι στόχοι του προγράμματος είναι:
  α. Ο εφοδιασμός των αποφοίτων με τις κατάλληλες γνώσεις για να κατανοούν τις εξελίξεις στη διεθνή Χρηματοοικονομική και τη Λογιστική.
  β. Η παροχή γνώσεων στους αποφοίτους για να μπορούν να αξιολογούν, να επιλέγουν και να χρησιμοποιούν τα κατάλληλα χρηματοοικονομικά εργαλεία για την λήψη βέλτιστων αποφάσεων.
  γ. Η κατανόηση και αξιολόγηση της λειτουργίας των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών και προϊόντων.
  δ. Η ανάπτυξη δυνατοτήτων στους αποφοίτους για την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών που θα δημιουργούν αξία σε εταιρικό επίπεδο.
  ε. Η κατανόηση και αξιολόγηση της λειτουργίας των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών και προϊόντων καθώς και η εμβάθυνση στα ειδικά θέματα που άπτονται του σχετικού νομικού πλαισίου.
  στ. Η κάλυψη των αναγκών σε μεταπτυχιακό επίπεδο για εκπαιδευμένα διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Το Π.Μ.Σ. απευθύνεται κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, σε πτυχιούχους Τμημάτων Λογιστικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικής, Οικονομικών Επιστημών, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, θετικών Επιστημών και εφαρμοσμένων επιστημονικών αντικειμένων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

 • Ειδικεύσεις:

  α) Χρηματοοικονομική
  β) Λογιστική

 • Σημειώσεις:

  Το τέλος εγγραφής ανέρχεται σε 3.000 ευρώ ανά φοιτητή ενώ για την περίπτωση μερικής παρακολούθησης το ανωτέρω ποσό μπορεί να προσαυξάνεται μέχρι και 20%.

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
  ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, 1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ 156 ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ 24100

  ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
  +30 27210 45216

  EMAIL ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
  MFINANCE@TEIPEL.GR