Ιατρική Πληροφορική (Medical Informatics)

 • Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Σχολή: Επιστημών Υγείας

  Τμήμα: Ιατρικής

  Πόλη: Θεσ/νίκη

  Είδος ΠΜΣ: Διατμηματικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Όλες

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών,Υγεία

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): ΦΕΚ 3566/24-9-2019, ΦΕΚ 1290/τΒ/16-04-2019, ΦΕΚ 2813/τΒ/16-07-2018

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: http://promesip.med.auth.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2024-2025

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το παρόν Δ.Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στην προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας, καθώς και την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, στην κατάρτιση επιστημόνων υψηλού επιπέδου ικανών να συμβάλουν σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές συγκεκριμένων γνωστικών κλάδων, ειδικές θεματικές ενότητες ή επιμέρους κλάδους των γνωστικών αντικειμένων του πρώτου κύκλου σπουδών των οικείων Τμημάτων καθώς και στην παραγωγή και μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών εργαλείων και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο που δραστηριοποιείται το κάθε Τμήμα.

  Το αντικείμενο του παρόντος Δ.Π.Μ.Σ. είναι η εξειδίκευση επιστημόνων που προέρχονται από διάφορες επιστημονικές περιοχές στην Ιατρική Πληροφορική, έναν εντελώς σύγχρονο τομέα της Ιατρικής, ο οποίος προέκυψε από την ανάπτυξη της Πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών, όπως και από την εφαρμογή τους στην Ιατρική. Το παρόν Δ.Π.Μ.Σ. έχει ήδη συμβάλλει και θα συμβάλλει αποφασιστικά στην αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος, στο μεταπτυχιακό επίπεδο και στο σύστημα υγείας και πρόνοιας ευρύτερα.

  Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η επιλογή αρίστων αποφοίτων από συναφείς Σχολές και η εκπαίδευση τους στην Ιατρική Πληροφορική, καθώς και η κατεύθυνση της έρευνας τους σε εφαρμογές που αφομοιώνουν και προάγουν τη σύγχρονη ιατρική τεχνολογία αιχμής στην ηλεκτρονική υγεία (eHealth-eΥγεία) όπως επεξεργασία πολυμεσικών βιοϊατρικών δεδομένων (π.χ. βιολογικά και βιομοριακά δεδομένα), βιοσήματα και βιοεικόνες, στις επιστημονικές διαδικασίες για την ανακάλυψη γνώσης μέσα από την χρήση βιβλιοθηκών και βάσεων δεδομένων χρησιμοποιώντας σύγχρονα εργαλεία πληροφορικής, αλλά και σε πιο εξειδικευμένους και σύγχρονου ενδιαφέροντος τομείς όπως η διαχείριση της ιατρικής πληροφορίας και βιο-δεδομέμων μεγάλης κλίμακας, ολοκληρωμένων πληροφορικών συστημάτων διασυνδεδεμένης υγείας (τόσο σε επίπεδο Νοσοκομείου όσο και σε επίπεδο Περιφέρειας), η μεταφραστική ιατρική και η εξατομικευμένη υγεία.

  Το παρόν Δ.Π.Μ.Σ., εκμεταλλευόμενο την εμπειρία που αποκτήθηκε από τη λειτουργία του κατά την διάρκεια των ετών 1998-2017, σκοπεύει να καλύψει ακόμη πιο εύστοχα ανάγκες σε εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό εφαρμογών της τεχνολογίας στην οργάνωση και ασφαλή λειτουργία των υπηρεσιών υγείας. Η προτεινόμενη παρέμβαση έχει σκοπό να ακολουθήσει τη ζήτηση σε τέτοιο προσωπικό τόσο από το Πανεπιστήμιο, τα Ερευνητικά κέντρα και το ΕΣΥ, όσο και από την όλο και πιο ανταγωνιστική βιομηχανία ιατρικών συσκευών, λογισμικού ηλεκτρονικής υγείας (eHealth), βιοτεχνολογίας και φαρμακοβιομηχανίας που δραστηριοποιείται στις ιατρικές υπηρεσίες. Έχει ακόμη σκοπό να εκπαιδεύσει προσωπικό, που θα μπορεί στη συνέχεια να διεξάγει ανταγωνιστική βασική και εφαρμοσμένη Ιατρική και Βιομοριακή Έρευνα, στα πλαίσια διδακτορικής διατριβής.

  Οι επιστήμονες αυτοί αναμένεται ότι θα συνδυάσουν καλύτερα την ερευνητική εμπειρία και γνώση με την εφαρμοσμένη ιατρική πράξη, αναβαθμίζοντας έτσι ποιοτικά το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, οι οποίες υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας σήμερα είναι δυνατό να προσφερθούν μόνο στο εξωτερικό, με άμεση συνέπεια το μεγάλο κοινωνικοοικονομικό όφελος του μέσου Έλληνα πολίτη.

  Ένας ακόμα βασικός σκοπός είναι η προώθηση ενός πνεύματος διεπιστημονικής συνεργασίας και συνέργειας ανάμεσα σε ομάδες από της ιατρική, την βιολογία, την πληροφορική, τις επιστήμες μηχανικών για την μεγαλύτερη δυνατή αντιμετώπιση των ερευνητικών και εφαρμοσμένων προκλήσεων στον τομέα των παροχών υπηρεσιών υγείας και της βασικής και κλινικής έρευνας και ανάπτυξης.

  Επίσης αναμένεται η βελτίωση των δεξιοτήτων των υποψηφίων σε θέματα επικοινωνίας (προφορικής και γραπτής), η προσαρμογή τους σε μια άκρως ομαδική εργασία, η λήψη αποφάσεων, η οικονομική ανάλυση και η ανάλυση κινδύνων καθώς και η σωστή διαχείριση έργων (project management).

  Τέλος η άνοδος του ποιοτικού επιπέδου των υπηρεσιών υγείας, πέραν των θετικών κοινωνικών επιπτώσεων όπως η βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω των συστημάτων πρόληψης και διαχείρισης της υγείας του πληθυσμού, της διαχείρισης της γήρανσης και της ποιοτικής διαβίωσης των ηλικιωμένων, και της διαχείρισης χρόνιων ασθενών με συνοδά νοσήματα, θα έχει και θετικές οικονομικές επιπτώσεις, περιορίζοντας τον αριθμό των ασθενών που προσφεύγουν σε νοσηλευτικά ιδρύματα του εσωτερικού και εξωτερικού, κάνοντας πιο εφικτή την διαχείριση χρόνιων ασθενών και ασθενειών της σύγχρονης κοινωνίας (π.χ. καρδιακά, μεταβολικά, ψυχιατρικά νοσήματα, καρκίνος κ.λπ.), εξορθολογικεύοντας έτσι τις δαπάνες υπηρεσιών υγείας, οι οποίες είναι ιδιαίτερα υψηλές στην αντιμετώπιση χρόνιων ασθενών, μέσω της χρήσης των τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεματικής κατά κύριο λόγο.

  Γενικά, το Δ.Π.Μ.Σ. στοχεύει την παροχή μίας υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, προσαρμοσμένης στις ανάγκες τόσο του συγκεκριμένου κλάδου όσο και της σύγχρονης κοινωνίας γενικότερα.

   

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Ιατρικών Τμημάτων και γενικότερα Τμημάτων Πανεπιστημίων με πτυχία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης του Δ.Π.Μ.Σ.. Γίνονται επίσης δεκτοί πτυχιούχοι ομοταγών Πανεπιστημίων και Πολυτεχνείων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων TEI με πτυχία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης του Δ.Π.Μ.Σ.

  Θετικών Επιστημών
  Επιστημών Υγείας
  Πολυτεχνικών Σχολών
  Ιατρικής

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Πληροφορικής ΑΠΘ, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΑΠΘ

 • Σημειώσεις: