Ιατρική Χημεία και Χημική Βιολογία

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

  Σχολή: Θετικών Επιστημών

  Τμήμα: Χημείας

  Πόλη: ΠΑΤΡΑ

  Είδος ΠΜΣ: Διατμηματικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική, Διά ζώσης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3 για την Πλήρη φοίτηση, 6 για την Μερική φοίητηση

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Υγεία,Υγεία και πρόνοια,Βιολογια,Χημεία,Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική,Φυσικές Επιστήμες

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος Β’ 1626/10.05.2018

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: http://www.msc.medchembiol.chem.upatras.gr/en/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2025-2026

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) “Ιατρική Χημεία και Χημική Βιολογία” αποτελεί προϊόν συγχώνευσης δύο συγγενών Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλους “Ιατρική Χημεία: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Φαρμακευτικών Ουσιών” και “Χημική Βιολογία”. Η Χημική Βιολογία είναι μία σύγχρονη διεπιστημονική περιοχή που εμπλέκει τις επιστήμες της Χημείας και της Βιολογίας και η οποία περιλαμβάνει την εφαρμογή χημικών τεχνικών και εργαλείων, συχνά μορίων που παράγονται με χρήση της συνθετικής χημείας, για να μελετήσει και να επηρεάσει τα βιολογικά συστήματα. H Χημική Βιολογία βρίσκει ιδιαίτερη εφαρμογή στην Ιατρική Χημεία, μία συγγενή επιστημονική περιοχή, στην οποία τα μόρια σχεδιάζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αλληλεπιδρούν με τις βιολογικές διαδικασίες και να αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες ασθένειες. Το Δ.Π.Μ.Σ. ιδιαίτερα αποσκοπεί στην εκπαίδευση νέων επιστημόνων στη χρήση και την εφαρμογή τεχνικών (αναλυτικών, φασματοσκοπικών, βιοχημικών) και συνθετικών (ή λαμβανομένων από φυσικές πηγές) μορίων για τη μελέτη βιολογικών συστημάτων που εμπλέκονται σε συγκεκριμένες ασθένειες και στη, με βάση τη μελέτη αυτή, ανάπτυξη φαρμακευτικών ουσιών για την κλινική αντιμετώπισή τους. Μέσω της έρευνας, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του υπό τη μορφή Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, το Δ.Π.Μ.Σ. επιδιώκει την παραγωγή νέας γνώσης στο συγκεκριμένο ερευνητικό πεδίο και στη δημιουργία επιστημόνων που μπορούν με ευχέρεια να αντιμετωπίζουν διεπιστημονικά θέματα και να συνεργάζονται με επιστήμονες διαφορετικών ειδικοτήτων. Επίσης, αποσκοπεί στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του Ελληνικού επιστημονικού δυναμικού διεθνώς στο συγκεκριμένο διεπιστημονικό πεδίο.
  Με τη σύμπραξη των Τμημάτων Χημείας και Ιατρικής επιδιώκεται:
  1) Η αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού των δύο Τμημάτων που εξειδικεύεται στη διεπιστημονική γνωστική περιοχή του Δ.Π.Μ.Σ.
  2) Η αξιοποίηση της υλικοτεχνικής υποδομής των Τμημάτων και των Σχολών που συμπράττουν, των κοινών εργαστηριακών Αναλυτικών Υποδομών του Πανεπιστημίου Πατρών καθώς και Ερευνητικών Ινστιτούτων της ημεδαπής ή Ερευνητικών Εργαστηρίων της ημεδαπής και της αλλοδαπής που συνεργάζονται με τα εν λόγω Τμήματα.
  3) Η αποτελεσματικότερη αλληλεπίδραση γνωστικών περιοχών και εργαστηριακών τεχνικών με στόχο την ολοκληρωμένη εκπαίδευση νέων επιστημόνων και τη χρησιμοποίησή τους σε αναπτυξιακούς χώρους της Εθνικής Οικονομίας, όπως είναι για παράδειγμα η Χημική και Φαρμακευτική Βιομηχανία, η Βιομηχανία παραγωγής αγροχημικών και κτηνιατρικών προϊόντων νέας γενιάς, ή τη στελέχωση ιδιωτικών και δημόσιων φορέων παροχής υπηρεσιών Υγείας (πχ Νοσοκομεία, Κλινικές) που έχουν ανάγκη τέτοιων εξειδικευμένων ατόμων.
  4) Η αξιολόγηση του Δ.Π.Μ.Σ. από ανεξάρτητο φορέα αξιολόγησης και η αναγνώρισή του σε Ευρωπαϊκό και γενικότερα διεθνές επίπεδο.
  Ειδικότερα ο σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. είναι: α) η εκπαίδευση πτυχιούχων των Τμημάτων Χημείας, Ιατρικής, Βιολογίας, Φαρμακευτικής και συναφών Τμημάτων ελληνικών ή ξένων Aνώτατων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, η οποία λαμβάνει χώρα μέσα από την εμπέδωση και ικανότητα εφαρμογής της γνώσης και των τεχνικών που είναι απαραίτητες στην κατανόηση των βιολογικών διεργασιών, την απόκτηση ευελιξίας στο συνδυασμό διαφόρων τεχνικών για την επίλυση σύνθετων προβλημάτων, την προσαρμοστικότητα σε ένα συνεχώς εξελισσόμενο διεπιστημονικό πεδίο και την απόκτηση γενικών δεξιοτήτων, β) η τροφοδότηση σύγχρονων ζωτικών κλάδων της Εθνικής Οικονομίας που σχετίζονται με την Υγεία ειδικότερα, αλλά και την Κτηνιατρική, την Αγροτική Παραγωγή και άλλους κλάδους στους οποίους η Χημική Βιολογία βρίσκει εφαρμογή αλλά και της Ανώτατης Εκπαίδευσης με έμπειρα στελέχη που μπορούν να εργάζονται με ευχέρεια στη διεπιφάνεια διαφόρων επιστημών της Ζωής.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Χημείας, Ιατρικής, Βιολογίας, Φαρμακευτικής και συναφών γνωστικών αντικειμένων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

  Η επιλογή των Μ.Φ. γίνεται κυρίως με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων:
  α) το γενικό βαθμό πτυχίου,
  β) τη βαθμολογία των σχετικών με το αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. μαθημάτων,
  γ) την επίδοση στη διπλωματική εργασία εφόσον αποτελούσε προϋπόθεση για τη λήψη του προπτυχιακού
  τίτλου σπουδών και έχει σχέση με το εν λόγω Δ.Π.Μ.Σ.,
  δ) την ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου: δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ε) την αξιολόγηση του υποψηφίου στην συνέντευξη.
  Επίσης λαμβάνονται υπ’ όψη:
  α) η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επιθυμητή η γνώση και άλλων ξένων γλωσσών),
  β) η γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή,
  γ) η κατάθεση τουλάχιστον δύο (2) συστατικών επιστολών από καθηγητές του τμήματος αποφοίτησης,
  δ) το βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου.

 • Ειδικεύσεις:

  Tο Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην “Ιατρική Χημεία και Χημική Βιολογία”.

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία
  Dimitrios Gatos Head of “Medicinal Chemistry & Chemical Biology” graduate program
  Phone: (+302610) 997173
  Constantine Makris webmaster
  Phone: (+302610) 997902
  Elisavet Bouzamanaki Secretarian
  Phone: (+302610) 996013
  Spyridoula priovolou Staff in Secretariat
  Phone: (+302610) 997101
  Elina Zygomala Staff in Secretariat
  Phone: (+302610) 996009