Γεωχωρικές Τεχνολογίες

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Πόλη: ΑΘΗΝΑ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική, Διά ζώσης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4 για την Πλήρη φοίτηση, 5 για την Μερική φοίητηση

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος Β’ 3307/10.08.2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 2400

  URL Ιστοσελίδας: http://www.geospatial.uniwa.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2022-2023

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι οι Γεωχωρικές Τεχνολογίες, δηλαδή ο κλάδος των επιστημών που αναφέρονται στη συλλογή, επεξεργασία, διαχείριση, απεικόνιση και ερμηνεία πληροφοριών με γεωγραφική αναφορά που αφορούν το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.

  Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να προσφέρει εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με ραγδαία εξε­λισ­σό­με­νες τεχνολογίες αιχμής που αφορούν τις περιοχές της Γεωματικής και της Γεωπληροφορικής, ό­πως

  • συλλογή 3D χωρικών δεδομένων με χρήση δορυφορικών, εναέριων και επί­γει­ων ψη­φι­ακών αισθητήρων (κοινές ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και αεροφωτομηχανές, συ­στή­μα­τα mobile mapping, καταγραφές με μη επανδρωμένα αεροσκάφη UAV, δο­ρυ­φο­ρικοί αι­σθη­τή­ρες, συστήματα ραντάρ, LIDAR, σαρωτές laser), μετα­σχη­μα­τι­σμός και συγχ­ώνευση δεδομένων από διαφορετικές πηγές
  • αυτοματοποιημένες μέθοδοι επεξεργασίας και ανάλυσης εικόνας
  • δορυφορικός εντοπισμός υψηλής ακρίβειας και δορυφορική πλοήγηση – συστήματα GNSS
  • επεξεργασία και διαχείριση 3D δεδομένων και μοντέλων επιφανείας, 3D χαρτο­γρά­φη­ση, αναπαράσταση και οπτικοποίηση του χώρου
  • πα­ρακολούθηση μεταβολών της γεωμετρίας και του βαρυτικού πεδίου της Γης
  • διαχείριση, περιγραφή, αναπαράσταση, ανάλυση και αλληλεπίδραση ποσοτικών, ποι­ο­­τικών και σημασιολογικών χωρικών δε­δο­μέ­νων και φαινομένων (γε­ωγραφικών πλη­ρο­φοριών)
  • προηγμένες μέθοδοι επεξεργασίας και ανάλυσης χωρικών δεδομένων.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή, πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι Τμημάτων Τοπογραφίας – Γεωπληροφορικής Πανεπιστημίων, Πολυτεχνείων και Τ.Ε.Ι., καθώς και πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι άλλων συναφών Τμημάτων τεχνολογικής και θετικής κατεύθυνσης Πανεπιστημίων, Πολυτεχνείων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.