Φιλοσοφία και Διοίκηση / Master of Science in Philosophy and Management

 • Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Τμήμα: Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας

  Είδος ΠΜΣ: Διατμηματικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική, Διά ζώσης, Εξ' αποστάσεως

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4 για την πλήρη, 8 για την μερική

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική, Αγγλική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφορία,Οικονομικά,Υπηρεσίες,Ταξιδιωτικά, τουρισμός και αναψυχή,Διοίκηση επιχειρήσεων και Νομική,Διοίκηση επιχειρήσεων

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος B’ 3516/19.09.2019

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 4000

  URL Ιστοσελίδας: https://philman.philosophy.uoa.gr/

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ αποτελεί η εκπαίδευση, η προαγωγή της γνώσης, η έρευνα σε ειδικές θεματικές ενότητες ή επί μέρους κλάδους της Φιλοσοφίας, της Οικονομίας και της Διοίκησης.
  Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι η κατάρτιση μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα της Φιλοσοφίας, της Οικονομίας και της Διοίκησης και η ανάπτυξη δεξιοτήτων στους φοιτητές που προκύπτουν από τη σχέση της Φιλοσοφίας, της Οικονομίας και της Διοίκησης.
  Το ΔΠΜΣ στοχεύει στην εκπαίδευση, την προαγωγή της γνώσης, την έρευνα σε ειδικές θεματικές ενότητες ή επί μέρους κλάδους της
  Φιλοσοφίας, της Οικονομίας και της Διοίκησης.
  Από την επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος προσδοκάται:
  α) η κατάκτηση νέων και πρωτότυπων επιστημονικών επιτευγμάτων,
  β) η κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας για εξειδικευμένους επιστήμονες, καταρτισμένους σε θεωρία, έρευνα και πρακτική εφαρμογή στην προώθηση των επιστημών της Φιλοσοφίας, της Οικονομίας και της Διοίκησης και δη της σχέσης τους στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, σε εθνικό και διεθνές περιβάλλον,
  γ) η διαμόρφωση της προσωπικότητας των νέων διοικητικών στελεχών,
  δ) η εξέλιξη της προσωπικότητας των διοικητικών στελεχών.
  Ειδικότερα το Δ.Π.Μ.Σ. έχει ως στόχο:
  α) τη μεταπτυχιακή ειδίκευση επιστημόνων στη συνεισφορά της Φιλοσοφίας και της Οικονομίας στη Διοίκηση,
  β) τη βελτίωση της διδασκόμενης ύλης στη Διοίκηση μέσω της φιλοσοφικής ανάδειξης του αξιακού και ανθρωπιστικού περιεχομένου της στο πολυσύνθετο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον, καθώς και τη δημιουργία νέας ύλης με την εις βάθος μελέτη του ατόμου
  και της φιλοσοφικής – ανθρωπιστικής προσέγγισης κάθε εργαζομένου,
  γ) τη διαχείριση κρίσεων, την εταιρική διακυβέρνηση και την ηθική ευθύνη των επιχειρήσεων.
  Ειδικότερα, το ΔΠΜΣ στοχεύει στην προετοιμασία των φοιτητών για την υψηλού επιπέδου στελέχωση του ιδιωτικού ή/και δημόσιου τομέα, διεθνών οργανισμών και γενικότερα στην κατάρτιση ειδικευμένων επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην πολύπλευρη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Επίσης το επίπεδο των παρεχόμενων γνώσεων δίνει την δυνατότητα για συνέχιση των σπουδών σε διδακτορικό επίπεδο.
  Το ΔΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη «Φιλοσοφία και Διοίκηση (Master of Science in Philosophy and Management)», μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών. Οι τίτλοι απονέμονται από το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Εθνικού
  και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με αναφορά του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους ανεξαιρέτως τους πτυχιούχους (ανεξαρτήτως σχολής, κατεύθυνσης και ειδίκευσης), στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα (στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, διοικητικούς υπαλλήλους, κ.λπ.), λειτουργεί Παρασκευή (17.00-21.00) και Σάββατο (09.00-13.00) και εφαρμόζει σύγχρονες μεθόδους εκπαίδευσης (blended learning – συνδυασμός δια ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης).

  Γιατί να το επιλέξω

  1. Δυνατότητα εύρεσης εργασίας στο εγχώριο και διεθνές περιβάλλον
  2. Δυνατότητα ανέλιξης στον χώρο εργασίας
  3. Απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος κύρους για τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα
  4. Άμεση διασύνδεση με την ελληνική και διεθνή αγορά εργασίας
  5. Υπέρβαση της κλασικής, μηχανιστικής, πλευράς της διοίκησης
  6. Πραγματοποίηση στην Ελλάδα της τελευταίας, παγκόσμιας, τάσης της διοίκησης
  7. Μοριοδότηση διοικητικών στελεχών του δημόσιου τομέα
  8. Πτυχίο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με κορυφαίες διεθνείς συνεργασίες (AACSB International)
  9. Εκπόνηση πρωτότυπου ερευνητικού έργου διεθνούς εμβέλειας
  10. Ελληνόγλωσσα, δίγλωσσα (ελληνικά-αγγλικά) και αμιγώς ξενόγλωσσα (στην αγγλική) τμήματα

 • Ειδικεύσεις:

  Η επιτυχής φοίτηση οδηγεί στο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη Φιλοσοφία και Διοίκηση (Philosophy and Management)

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία
  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικές με το πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο philman@philosophy.uoa.gr