Εφαρμοσμένος Προγεννητικός Έλεγχος

 • Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Σχολή: ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

  Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ

  Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Υγεία και πρόνοια,Υγεία

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος B’ 2300/01.06.2021

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 2100

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2025-2026

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένος Προγεννητικός Έλεγχος» έχει ως γνωστικό αντικείμενο την εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις και στην προαγωγή της γνώσης και την ανάπτυξη της έρευνας στο αντικείμενο του προγεννητικού ελέγχου.
  Ο προγεννητικός έλεγχος επικεντρώνεται στην ανίχνευση παθολογίας στην κύηση όσο το δυνατόν νωρίτερα. Η παθολογία αυτή μπορεί να ξεκινά ακόμα και πριν από τη σύλληψη, ή να προκύπτει στο επίπεδο του ζυγώτη ή του εμβρύου, και στόχος είναι η διάγνωση της να γίνεται όσο πιο νωρίς στην κύηση είναι πρακτικά εφικτό.
  Ο έλεγχος μπορεί να ανιχνεύσει προβλήματα, όπως δομικές ανωμαλίες, χρωμοσωμικές ανωμαλίες και γονιδιακές μεταλλάξεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε παθολογικές οντότητες, όπως η δισχιδής ράχη, οι συγγενείς καρδιοπάθειες, το σύνδρομο Down, η δρεπανοκυτταρική αναιμία, η θαλασσαιμία, η κυστική ίνωση και άλλα.
  Επιπρόσθετα, ο προγεννητικός έλεγχος περιλαμβάνει και τη διερεύνηση για πιθανή ανάπτυξη παθολογικών καταστάσεων που επηρεάζουν την υγεία της μητέρας.
  Παράδειγμα τέτοιας διερεύνησης αποτελεί η εκτίμηση των πιθανοτήτων για την ανάπτυξη προεκλαμψίας. Ο προγεννητικός έλεγχος εστιάζει στην εύρεση προβλημάτων μεταξύ ενός μεγάλου πληθυσμού με προσιτές και μη επεμβατικές μεθόδους. Η προγεννητική διάγνωση επικεντρώνεται στην αναζήτηση πρόσθετων λεπτομερών πληροφοριών μόλις βρεθεί συγκεκριμένο πρόβλημα και οι μέθοδοί της μπορεί να είναι περισσότερο επεμβατικές.
  Σκοπός του Π.Μ.Σ.
  Ο γενικός σκοπός λειτουργίας του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι η εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών στις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις και η παροχή υψηλού επιστημονικού επιπέδου θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων στον τομέα του προγεννητικού ελέγχου.
  Οι βασικοί στόχοι ίδρυσης του Π.Μ.Σ. είναι οι εξής:
  • Παροχή επιστημονικής γνώσης στον τομέα του προγεννητικού ελέγχου και στην ιδιαίτερη παθολογία κατά την περίοδο της κύησης.
  • Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για τη διαχείριση των παθολογικών καταστάσεων που εμφανίζονται κατά την κύηση.
  • Δημιουργία επαγγελματιών υγείας με τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα.
  • Συμβολή στη στελέχωση των δομών και υπηρεσιών υγείας του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής και αλλοδαπής.
  Οι γενικότεροι στόχοι λειτουργίας του Π.Μ.Σ. αποσκοπούν:
  α. Στη διαμόρφωση ενός ενισχυμένου πλαισίου συνεργασίας με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,
  β. Στην προβολή του ερευνητικού έργου των φοιτητών/-τριών σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια, στα οποία θα καλούνται να παρουσιάσουν τις ερευνητικές τους εργασίες,
  γ. Στην προσέλκυση υποψηφίων εισακτέων από άλλα Πανεπιστήμια, της Ελλάδας και του εξωτερικού.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/-ές:
  – Απόφοιτοι Τμημάτων Ιατρικής, Βιολογίας ή Γενετικής, Μοριακής Βιολογίας, Βιολογικών Εφαρμο- γών και Τεχνολογιών, Βιοχημείας και Βιοπληροφορικής, υποψήφιοι/-ες ή ειδικευόμενοι/-ες για την ειδικότητα της Μαιευτικής των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Τμημάτων της αλλοδαπής.
  – Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι/-ες και μόνο ένας/μία κατ’ έτος ανά Π.Μ.Σ., που οργανώνεται σε Τμήματα του Ιδρύματος που υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.
  3. Υποψηφιότητα για το Π.Μ.Σ. μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές ή τελειόφοιτες φοιτήτριες των παραπάνω Τμημάτων, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν αποφοιτήσει πριν την έγκριση του τελικού πίνακα των υποψηφίων εισακτέων, οι οποίοι/-ες γίνονται δεκτοί/-ές στο Π.Μ.Σ.

 • Ειδικεύσεις:

  Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Εφαρμοσμένος Προγεννητικός Έλεγχος» (στην αγγλική γλώσσα MSc-Applied Prenatal Diagnosis). Το προτεινόμενο πρόγραμμα Π.Μ.Σ. δεν διαχωρίζεται σε ειδικεύσεις, παρέχει ενιαίο πρόγραμμα σπουδών.