Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση Ενηλίκων, Ειδική Αγωγή

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Σχολή: Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών

  Τμήμα: Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής

  Πόλη: Θεσ/νίκη

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: πλήρηςμερική

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Κοινωνικές επιστήμες και επιστήμες συμπεριφοράς,Εκπαίδευση

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος Β’ 1864/24.05.2018

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: https://www.uom.gr/ekpmet

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2024-2025

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο την επαγγελματική
  εξειδίκευση των πτυχιούχων του Τμήματος καθώς και
  πτυχιούχων άλλων Τμημάτων των Πανεπιστημίων και
  των Τεχνολογικών ιδρυμάτων της ημεδαπής και της αλ-
  λοδαπής, ώστε αυτοί να μπορούν να συμβάλλουν στην
  ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας και την προαγω-
  γή της επιστημονικής γνώσης στους τομείς της «Εκπαί-
  δευσης Ενηλίκων» και της «Ειδικής Αγωγής». Ιδιαίτερα,
  σκοπός του Π.Μ.Σ είναι η κατάρτιση εξειδικευμένων
  επιστημόνων (ερευνητών, εκπαιδευτών, εκπαιδευτικών,
  στελεχών της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κα-
  τάρτισης), οι οποίοι θα δραστηριοποιούνται στα ερευνη-
  τικά και επαγγελματικά πεδία της Εκπαίδευσης Ενηλίκων
  και της Ειδικής Αγωγής

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Απόφοιτοι Παν/μίων
  Απόφοιτοι Τ.Ε.Ι.

 • Ειδικεύσεις:

  Nέοι Τίτλοι Ειδικεύσεων
  1. Εκπαίδευση Ενηλίκων (Master of Arts in Adult Education)
  2. Eιδική Αγωγή (Master of Arts in Special Education

 • Σημειώσεις:

  παλιός τίτλος Διά Βίου Μάθηση και Ειδική Αγωγή