Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης, Πρακτική Άσκηση

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 5

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Εκπαίδευση,Επιστήμη της εκπαίδευσης

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): ΦΕΚ 4337/1-10-2018/τ.Β

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 4000

  URL Ιστοσελίδας: http://www.sed.uth.gr/index.php/gr/studies-postgraduate/msc-special-education

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2023-2024

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η εξειδίκευση των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών διαφορετικών ειδικοτήτων στο γνωστικό αντικείμενο της Ειδικής Αγωγής. Μετά το πέρας των σπουδών τους επιδιώκεται οι απόφοιτοι να είναι άρτια καταρτισμένοι επιστημονικά και ικανοί να προωθήσουν και να συνδέσουν τη θεωρία, την έρευνα και την πρακτική εφαρμογή στο χώρο της Ειδικής Αγωγής. Ειδικότερα, το Π.Μ.Σ. έχει σκοπό οι απόφοιτοι α) να έχουν επαρκή θεωρητική κατάρτιση σχετικά με την ειδική αγωγή, τις πολιτικές και πρακτικές στο χώρο της ειδικής αγωγής και της ένταξης, τα διαφορετικά είδη αναπηριών, αλλά και γνώση των σύγχρονων τάσεων, προοπτικών και ερευνητικών πορισμάτων σε σχέση με τα παραπάνω πεδία, β) να αναπτύξουν δεξιότητες διαφοροποίησης, τροποποίησης και προσαρμογής του Αναλυτικού Προγράμματος, των μεθόδων και τεχνικών διδασκαλίας, της οργάνωσης της τάξης, του εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού, καθώς επίσης και των διαδικασιών εκπαιδευτικής αξιολόγησης, γ) να αποκτήσουν γνώσεις και να αναπτύξουν δεξιότητες σχετικές με την αξιολόγηση των αναγκών και των δυνατοτήτων των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, όπως και με τον σχεδιασμό κατάλληλης υποστήριξης και εκπαιδευτικών παρεμβάσεων με βάση τις ανάγκες και τις δυνατότητες του κάθε μαθητή με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, δ) να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες οργάνωσης και διαχείρισης της τάξης, εφαρμογής στρατηγικών ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων των ατόμων με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και παρέμβασης για την άμβλυνση των πρακτικών περιθωριοποίησης και μισαναπηρισμού εντός και εκτός σχολικού περιβάλλοντος.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, πτυχιούχοι Τμημάτων και Σχολών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ/ΑΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

  Συγκεκριμένα για την πρώτη Κατεύθυνση «Ειδική Αγωγή και Ενταξιακή Πράξη» και για τη δεύτερη Κατεύθυνση «Μαθησιακές Δυσκολίες» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων και Σχολών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ/ΑΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Για την τρίτη Κατεύθυνση «Γλωσσική Ανάπτυξη, Παθολογία της Γλώσσας και Εκπαιδευτική Παρέμβαση» γίνονται δεκτοί:

  1. Πτυχιούχοι του ΠΤΕΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
  2. Πτυχιούχοι του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας της Κατεύθυνσης ΕΚΠ-ΑΜΕΑ,
  3. Πτυχιούχοι Παιδαγωγικών τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής,
  4. Πτυχιούχοι τμημάτων Φιλολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής,
  5. Πτυχιούχοι ξενόγλωσσων φιλολογιών ΑΕΙ της ημεδαπής,
  6. Πτυχιούχοι του τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου από την Κατεύθυνση « Γλωσσολογία Νοτιο-Ανατολικής Μεσογείου»,
  7. Πτυχιούχοι του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
  8. Πτυχιούχοι του τμήματος Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
  9. Πτυχιούχοι του τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης,
  10. Πτυχιούχοι των τμημάτων ΦΠ και ΦΠΨ ΑΕΙ της ημεδαπής,
  11. Πτυχιούχοι του τμήματος Λογοθεραπείας του ΤΕΙ Πάτρας,
  12. Πτυχιούχοι του τμήματος Λογοθεραπείας του ΤΕΙ Ηπείρου,
  13. Πτυχιούχοι του τμήματος Βρεφονηπιοκομίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης,
  14. Πτυχιούχοι του τμήματος Βρεφονηπιοκομίας του ΤΕΙ Ηπείρου,
  15. Πτυχιούχοι αντίστοιχων τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής (απαραίτητη προϋπόθεση η προσκόμιση ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ).

  Ειδική Κατηγορία Υποψηφίων

  Το Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή» συντάσσεται με την απόφαση της Συγκλήτου (11η /29-01-2010) και κάνει δεκτή την εισαγωγή ως υπεράριθμων ατόμων με σοβαρές παθήσεις και αναπηρία που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 3794/04-09-2009, σε ποσοστό μέχρι 5% επί των εισαγόμενων μεταπτυχιακών φοιτητών ανάλογα με τις ιδιαιτερότητές τους. Ορίζεται ως απαραίτητη προϋπόθεση οι ανήκοντες σε ειδική κατηγορία, αφού καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, να συμμετάσχουν στις υποχρεωτικές εξετάσεις για την επάρκεια στην αγγλική γλώσσα που διοργανώνει ειδικά για το σκοπό αυτό το τμήμα ξένων γλωσσών του πανεπιστημίου υποδοχής. Οι εξετάσεις αφορούν κείμενο σχετικό με την ειδική αγωγή στην αγγλική γλώσσα, με σκοπό να διαπιστωθεί ο βαθμός της κατανόησης κειμένου. Η επιλογή του κειμένου γίνεται από τα μέλη της Επιτροπής Επιλογής, η οποία συνέρχεται δύο ώρες πριν από τις εξετάσεις για να ορίσει το κείμενο. Από τη διαδικασία αυτή εξαιρούνται οι κάτοχοι α) Proficiency (Michiganή Cambridge) ή/και οι πτυχιούχοι ομοταγών αναγνωρισμένων αγγλόφωνων ιδρυμάτων της αλλοδαπής (απαιτείται αναγνώριση του τίτλου σπουδών από τον ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ) και β) οι πτυχιούχοι Τμημάτων Αγγλικής Φιλολογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής. Όσοι/ες υποψήφιοι/ες δεν επιτύχουν σ’ αυτήν την εξέταση, δε συμμετέχουν στις περαιτέρω διαδικασίες επιλογής.

 • Ειδικεύσεις:

  1. Ειδική Αγωγή και Ενταξιακή Πράξη,
  2. Μαθησιακές Δυσκολίες,
  3. Γλωσσική Ανάπτυξη, Παθολογία της Γλώσσας και Εκπαιδευτική Παρέμβαση

 • Σημειώσεις:

  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή”

  Υπεύθυνη Γραμματείας: Ασλάνογλου Βασιλική
  Ταχυδρομική Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
  (παραλιακό συγκρότημα), Αργοναυτών & Φιλελλήνων,
  T.K. 38221, Βόλος (1ος Όροφος, Γραφείο 19)

  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: maspecialed@uth.gr

  Τηλέφωνο Γραμματείας: 24210-74756

  Fax Γραμματείας: 24210-74756

  Ώρες Εξυπηρέτησης Φοιτητών:
  Δευτέρα: 9:00 – 13:00
  Τετάρτη: 9:00-13:00
  Πέμπτη: 9:00-13:00
  Παρασκευή: 17:30-21:00
  Σάββατο: 9:00 – 13:00

  Σημείωση: Η επικοινωνία γίνεται αποκλειστικά τις ώρες που αναφέρονται παραπάνω ή ηλεκτρονικά.