Εφαρμοσμένη Οικονομική

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Πόλη: ΒΟΛΟΣ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική, Διά ζώσης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3 για την πλήρη, 6 για την μερική

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Οικονομικά

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος Β’ 4310/28.09.2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 2700

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην «Εφαρμοσμένη Οικονομική» έχει ως αντικείμενο την ειδίκευση πτυχιούχων Οικονομικών Τμημάτων και άλλων ειδικοτήτων στους κλάδους (α) της Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής, (β) της Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημοσίων Οργανισμών, (γ) της Άμυνας. Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) οδηγεί, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζει κάθε φορά ο νόμος, στην κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων, πέραν των προβλεπόμενων από το βασικό πτυχίο.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Δημοσίων Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ημεδαπής και αντίστοιχων ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της Αλλοδαπής.

 • Ειδικεύσεις:

  Το ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Οικονομική» απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης (ΜΔΕ) σε τρεις κατευθύνσεις:

  1) «Εφαρμοσμένη Οικονομική στην Τραπεζική και Χρηματοοικονομική»
  2) «Εφαρμοσμένη Οικονομική στη Διοίκηση Επιχειρήσεων & Δημοσίων Οργανισμών»
  3) «Εφαρμοσμένη Οικονομική στην Άμυνα»

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία

  e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: secpost@uth.gr

  ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2421074700