Επείγουσα και Εντατική Θεραπεία Παιδιών και Εφήβων

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  Σχολή: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

  Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ

  Πόλη: ΗΡΑΚΛΕΙΟ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης, Πρακτική Άσκηση

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Υγεία

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Κανονισμός Τεύχος Β’ 2586/03.07.2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 2400

  URL Ιστοσελίδας: https://pms-epeigoysa-kai-entatiki-therapeia-paidon-e-ivon-kai-neon.webnode.gr/

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η προαγωγή της γνώσης και η έρευνα σε μεταπτυχιακούς φοιτητές της
  Επείγουσας και Εντατικής Θεραπείας Παίδων, Εφήβων και Νέων. Ειδικότερα, ο σκοπός του Προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει νέους επιστήμονες, έτσι ώστε να αποκτήσουν ένα ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία σε μια ιδιαίτερα δυναμική περιοχή της σύγχρονης επιστήμης όπως είναι η Επείγουσα και Εντατική Θεραπεία Παίδων, Εφήβων και Νέων, με ιδιαίτερη εξειδίκευση στο γνωσιολογικό και επιστημονικό πεδίο των πρόσφατα δυναμικά αναπτυσσόμενων πολυδύναμων Μονάδων Εντατικής Θεραπείας.

  Οι απόφοιτοι του Προγράμματος θα μπορούν:

  Να στελεχώσουν Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) στον Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα και ιδιαίτερα εκείνων που καλύπτουν την παιδική και εφηβική ηλικία.
  Να στελεχώσουν Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) ενός ευρέως φάσματος ηλικιών. Να στελεχώσουν Κινητές Μονάδες για παροχή υπηρεσιών σε προνοσοκομειακό επίπεδο.
  Να απασχοληθούν σε ανάλογες θέσεις που απαιτούν υψηλό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων του γνωστικού
  αντικειμένου του ΠΜΣ (ΤΕΠ, χειρουργεία, ΜΑΦ/Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας, κ.ά.)
  Να παρέχουν, αποτελεσματικές και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε επείγουσες καταστάσεις, μαζικές καταστροφές και θεομηνίες.
  Να προετοιμαστούν για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.
  Να προετοιμαστούν για επιτυχημένη σταδιοδρομία σε ερευνητικά ιδρύματα και στον παραγωγικό τομέα.
  Να προωθήσουν τη σύγχρονη έρευνα στον ταχύτατα εξελισσόμενο τομέα της επείγουσας και εντατικής θεραπείας.
  Να διδάσκουν σε υψηλού επιπέδου σεμινάρια σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  α) Κάτοχοι πτυχίου Ιατρικής ή Νοσηλευτικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
  β) Κάτοχοι πτυχίου Νοσηλευτικής ΤΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
  γ) Κάτοχοι πτυχίου άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, συναφούς γνωστικού αντικειμένου όπως Φυσικοθεραπείας, Επισκεπτών Υγείας, Μαιευτικής.
  Επιλογή Υποψηφίων
  Η αξιολόγηση των υποψήφιων ΜΦ που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτηση γίνεται σε δύο στάδια
  από την Επιτροπή Επιλογής (ΕΕ).
  1ο στάδιο:
  (1) Εξέταση αγγλικής γλώσσας. Κατανόηση κειμένου και παραγωγή γραπτού λόγου.
  (2) Εξέταση Βιογραφικών, βαθμολογίας, πιστοποιητικών.
  2ο στάδιο: Συνέντευξη.
  Στόχος της συνέντευξης είναι να διαπιστωθεί ποιοι υποψήφιοι είναι ικανοί να ανταποκριθούν ουσιαστικά
  στις απαιτήσεις του Προγράμματος, συνεκτιμώντας το κίνητρο και το ενδιαφέρον αλλά και την συνολικότερη
  συγκρότηση και επιστημονική επάρκειά τους σε σχέση με το αντικείμενο της ΕΕΘΠΕΝ.
  Η ΕΕ αποφασίζει τον αριθμό των υποψηφίων που θα κληθούν στη συνέντευξη, με βάση τη σειρά κατάταξης
  στις γραπτές εξετάσεις.
  Η διαδικασία επιλογής ολοκληρώνεται με τη συνεδρίαση της ΕΕ η οποία λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων, τη συνέντευξη και συνεκτιμώντας τα κριτήρια επιλογής που αναφέρονται κάθε φορά στην προκήρυξη, καταρτίζει τον πίνακα των επιτυχόντων και επιλαχόντων ΜΦ, μεταξύ των υποψηφίων που κλήθηκαν στη συνέντευξη, αλλά ανεξάρτητα από τη σειρά κατάταξης στις γραπτές εξετάσεις.
  Τα κριτήρια επιλογής εξειδικεύονται ως ακολούθως:
  α) Επαρκής γνώση Αγγλικής γλώσσας
  β) Βαθμός του πτυχίου
  γ) Βαθμολογία στα μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο ΕΕΘΠΕΝ
  δ) Εξείδικευση στο αντικείμενο
  ε) Ειδικότητα στο γενικότερο γνωστικό αντικείμενο
  στ) Σχετική με το αντικείμενο ερευνητική δραστηριότητα
  ζ) Σχετική με το αντικείμενο επαγγελματική εμπειρία

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία
  Secretariat of the PMS 2810.39.4868, 2810.39.4526, 2810.39.4515