“Ενεργειακά Συστήματα” (MSc in Energy Systems)

 • Ίδρυμα: ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Σχολή: Σχολή Επιστήμης και Τεχνολογίας

  Τμήμα: Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας

  Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική, Διά ζώσης, Εξ' αποστάσεως

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3 για την πλήρη, 6 για την μερική

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλική

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος B’ 1061/10.03.2022

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 4000

  URL Ιστοσελίδας: https://www.ihu.gr/ucips/postgraduate-programmes/ensys

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2022-2023

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Π.Μ.Σ. “Ενεργειακά Συστήματα” (MSc in Energy Systems) έχει ως αντικείμενο την παροχή εκπαίδευσης
  μεταπτυχιακού επιπέδου και απευθύνεται σε αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και σε
  στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που επιθυμούν να διευρύνουν την γνώση τους σε σειρά
  ενεργειακών ζητημάτων από τεχνική σκοπιά με έμφαση στην τεχνολογία και χρήση Ενέργειας καθώς και
  στην σχεδίαση, κατασκευή και συντήρηση συστημάτων παραγωγής Ενέργειας.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στα Π.Μ.Σ. του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι
  Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων
  Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου σύμφωνα με τις διατάξεις
  των νόμων 4485/2017 και 4610/2019, όπως εκάστοτε ισχύουν.