“Στρατηγικός Σχεδιασμός Προϊόντων” (MSc in Strategic Product Design)

 • Ίδρυμα: ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Σχολή: Σχολή Επιστήμης και Τεχνολογίας

  Τμήμα: Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας

  Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική, Διά ζώσης, Εξ' αποστάσεως

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3 για την πλήρη, 6 για την μερική

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Διεπιστημονικά προγράμματα που αφορούν τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος Β’ 3211/6.08.2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 4000

  URL Ιστοσελίδας: https://www.ihu.gr/ucips/postgraduate-programmes/spd

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2022-2023

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Π.Μ.Σ. “Στρατηγικός Σχεδιασμός Προϊόντων” (MSc in Strategic Product Design) έχει ως αντικείμενο την
  παροχή καινοτόμου διεπιστημονικής εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου σε θέματα σχεδιασμού,
  ανάπτυξης, διοίκησης και κατασκευής προϊόντων κάθε κλίμακας εντός του πλαισίου των σύγχρονων
  τεχνολογιών παραγωγής και διάθεσης προϊόντων όπως και των σύγχρονων μορφών διοίκησης. Το
  Πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές, σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που επιθυμούν να
  αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις στο εν λόγω πεδίο. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτές υποψηφιότητες κυρίως
  διπλωματούχων Πολυτεχνικών Σχολών, Σχολών Καλών Τεχνών, Οικονομολόγων, Μηχανικών, αποφοίτων
  Διοίκησης Επιχειρήσεων αλλά και άλλων σχολών καθώς και αντίστοιχων τμημάτων Τεχνολογικών
  Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή/και αντίστοιχων σχολών του εξωτερικού που επιθυμούν να διευρύνουν την
  εξειδίκευσή τους σε τρεις (3) επιμέρους κατευθύνσεις εξειδίκευσης:
  α) Διαχείριση Προϊόντων και Υπηρεσιών,
  β) Δημιουργικότητα Προϊόντων και Σχεδιασμός και
  γ) Βιομηχανικός Σχεδιασμός και Καινοτομία.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στα Π.Μ.Σ. του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι
  Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων
  Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου σύμφωνα με τις διατάξεις των
  νόμων 4485/2017 και 4610/2019, όπως εκάστοτε ισχύουν.

 • Ειδικεύσεις:

  α) Διαχείριση Προϊόντων και Υπηρεσιών
  β) Δημιουργικότητα Προϊόντων και Σχεδιασμός
  γ) Βιομηχανικός Σχεδιασμός και Καινοτομία