Διοίκηση και Οργάνωση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας

 • Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

  Τμήμα: Ιατρικής

  Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  Είδος ΠΜΣ: Διϊδρυματικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 2,5

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Υγεία και πρόνοια,Υπηρεσίες υγείας,Διαχείριση και διοίκηση

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος B’ 4295/02.10.2020

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 3000

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2024-2025

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Διοίκηση και Οργάνωση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας» είναι η εκπαίδευση στη διοίκηση και οργάνωση υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας, με βάση
  τις σύγχρονες αρχές του Management.

  Σκοπός του Προγράμματος είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στα παραπάνω επιστημονικά πεδία αλλά και ο εφοδιασμός των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με εξειδικευμένες γνώσεις σε αυτά, με στόχο την πληρέστερη προετοιμασία τους για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία.

  Στόχοι του προτεινόμενου Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση και Οργάνωση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας» είναι:
  i. Η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών.
  ii. Η θεωρητική και εφαρμοσμένη κατάρτιση εξειδικευμένων αποφοίτων-στελεχών managers που θα περιλαμβάνει: 1) την απόκτηση γνώσεων σχετικά με τις βασικές αρχές management, 2) την απόκτηση γνώσεων σχετικά με τη δομή και τον τρόπο λειτουργίας των μονάδων/υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας, 3) την απόκτηση γνώσεων σχετικά με τη δομή και τον τρόπο λειτουργίας των διαφόρων συστημάτων υγείας, με έμφαση στο ελληνικό σύστημα υγείας, 4) την εκπαίδευση στο στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό σε σχέση με τις δομές και τις υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας, 5) την εκπαίδευση στη διαχείριση προσωπικού και ιδιαίτερα στη διαχείριση των επαγγελματιών υγείας, 6) την εκπαίδευση στην πρόληψη και αντιμετώπιση προβλημάτων νομικής φύσεως που ανακύπτουν κατά την παροχή υπηρεσιών υγείας στο σύγχρονο ελληνικό και διεθνές περιβάλλον, 7) την εκπαίδευση στην ανάλυση κόστους, την εξεύρεση και τη διαχείριση πόρων στις υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας, 8) την εκπαίδευση στη μεθοδολογία της έρευνας, με έμφαση στην εφαρμοσμένη έρευνα στον χώρο της υγείας.
  iii. Η προαγωγή της διεπιστημονικής έρευνας σε θέματα διοίκησης και οργάνωσης μονάδων και υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας, καθώς και η εκπόνηση υψηλού επιπέδου συναφών μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών.
  iv. Η ανάπτυξη κριτικών και ερευνητικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Διιδρυματικό Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ές κατ’ αρχάς πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών Τμημάτων και Τμημάτων Τ.Ε.Ι. (παλαιοί/ες απόφοιτοι/ες) Επιστημών Υγείας, και ειδικότερα απόφοιτοι/ες των Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Νοσηλευτικής, Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Φυσικοθεραπείας, Διοίκησης και Ιατρικών Εργαστηρίων.
  Επίσης, απόφοιτοι/ες συναφών με τις Επιστήμες Υγείας Τμημάτων, όπως Κοινωνικής Εργασίας, Κοινωνιολογίας και Ψυχολογίας.
  Επειδή στη σύγχρονη πρακτική καθήκοντα manager υγείας καλούνται να ασκήσουν και άλλοι/ες απόφοιτοι/ες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μπορούν μετά από απόφαση της Ε.Δ.Ε. να γίνονται δεκτοί/ες και απόφοιτοι/ες οποιασδήποτε Πανεπιστημιακής Σχολής ή Σχολής Τ.Ε.Ι. (παλαιοί/ες απόφοιτοι/ες).

 • Ειδικεύσεις:

  Το Διιδρυματικό Π.Μ.Σ με τίτλο «Διοίκηση και Οργάνωση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας» των Τμημάτων Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο: «Διοίκηση και Οργάνωση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας».

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.)

 • Σημειώσεις:

  sakkageor@auth.gr
  τηλ. 2310.999.338