Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων (Educational Technology and Hurman Resources)

 • Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Σχολή: Σχολή Επιστημών Αγωγής

  Τμήμα: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Department of Primary Education)

  Είδος ΠΜΣ: Διϊδρυματικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3 για την πλήρη, 5 για την μερική

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφορία,Οικονομικά,Διοίκηση επιχειρήσεων και Νομική,Διοίκηση επιχειρήσεων,Υπηρεσίες,Ταξιδιωτικά, τουρισμός και αναψυχή,Τέχνες και Ανθρωπιστικές Επιστήμες,Εκπαίδευση,Επιστήμη της εκπαίδευσης,Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών,Διεπιστημονικά προγράμματα που αφορούν τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 4317 Β'2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 3000

  URL Ιστοσελίδας: http://www.primedu.uoa.gr/metaptyxiakes-spoydes/metaptyxiaka-programmata/anamorfwmeno-diidrymatiko-programma-metaptyxiakon-spoydon-ekpaideytiki-texnologia-kai-anapty3h-an8rwpinwn-porwn.html

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2027-2028

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) έχει ως γνωστικό αντικείμενο τη σύνδεση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας με την ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων. Σκοπός του προγράμματος είναι: η στήριξη του εκπαιδευτικού έργου με εναλλακτικές μεθόδους και με την αξιοποίηση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας, η παραγωγή πρωτογενούς εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο
  θα διευρύνει τον ορίζοντα σκέψης και εφαρμογών της καθημερινής εκπαιδευτικής πράξης, η στήριξη από την πλευρά της εκπαιδευτικής τεχνολογίας της ανάπτυξης του ανθρωπίνου δυναμικού και των εν γένει ανθρωπίνων πόρων με στόχο την αποτελεσματικότητα και την επίτευξη των σκοπών του επιχειρούμενου έργου, η ανταπόκριση στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας με την ενίσχυση των μεταπτυχιακών φοιτητών με αξιοποιήσιμες γνώσεις σε διάφορους τομείς και φορείς, ώστε να είναι στοχευμένη και αποτελεσματική η ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων και η προσφορά ευκαιριών και δυνατοτήτων σε εκπαιδευτικούς να ανταποκριθούν σε ποικίλες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο ΔΠΜΣ με τίτλο «Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής, καθώς και αντίστοιχων αναγνωρισμένων Τμημάτων της
  αλλοδαπής. Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 34 του ν. 4485/2017 και τις προβλέψεις του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών.

  Προϋπόθεση για την επιλογή αποτελεί η επαρκής γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας. Το επίπεδο γλωσσομάθειας που απαιτείται, καθώς και τα ακαδημαϊκά κριτήρια που συνεκτιμώνται για την επιλογή των υποψηφίων ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. Στα κριτήρια αυτά περιλαμβάνονται ο βαθμός πτυχίου, η βαθμολογία στα μαθήματα που είναι σχετικά με το αντικείμενο του ΔΠΜΣ, η επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών, καθώς και η σχετική ερευνητική και επαγγελματική δραστηριότητα των υποψηφίων

 • Ειδικεύσεις:

  Tο Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων». Ο τίτλος χορηγείται στους φοιτητές του Προγράμματος από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στον τίτλο ωστόσο θα αναφέρονται και τα δύο ανωτέρω συνεργαζόμενα Τμήματα και Ιδρύματα

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία

  Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

  Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

  Ναυαρίνου 13Α

  Αθήνα Τ.Κ. 10680 Αθήνα

  Τηλέφωνα Επικοινωνίας

  Προέδρος

  Καθηγήτρια Βασιλική Πάτσιου, τηλ: 210 3688542

  Γραμματεία

  Γραμματέας Ευγενία Γεωργίου – Καραβάνα
  Τμήμα Φοιτητικών Θεμάτων: τηλ. 2103688198, Fax:210 3688019
  Τμήμα Μεταπτυχιακών Θεμάτων: τηλ. 2103688197, Fax: 210 3688015