Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση – Special Education

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

  Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Τμήμα: Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

  Είδος ΠΜΣ: Διακρατικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Εξ΄αποστάσεως

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Εκπαίδευση,Επιστήμη της εκπαίδευσης

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος Β’ 3053/27-7-18 & 1880/18-5-20

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 5500

  URL Ιστοσελίδας: https://www.unic.ac.cy/el/special-education-med-2-years-joint-degree-with-the-university-of-patras-distance-learning/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2025-2026

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το πρόγραμμα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στοχεύει στην απόκτηση γνώσεων στον τομέα της εξειδίκευσης του προγράμματος διά της

  • παρακολούθησης σχετικών παιδαγωγικών μαθημάτων και
  • μελέτης σχετικής βιβλιογραφίας.

  Επιπλέον, το πρόγραμμα στοχεύει στην καλλιέργεια ερευνητικών δεξιοτήτων μέσα από

  • την παρακολούθηση ειδικών μαθημάτων ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας,
  • την ανάληψη ερευνών μικρής κλίμακας στο πλαίσιο των διαφόρων μαθημάτων ή/και την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διατριβής, και
  • την πρακτική άσκηση των φοιτητών.

  Η πρακτική άσκηση υλοποιείται στην Ελλάδα κατά τόπους και υπερκαλύπτει όλες ανεξαιρέτως τις πρόνοιες της εισήγησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής η οποία ορίζει τα κριτήρια για τη χορήγηση συνάφειας των μεταπτυχιακών τίτλων με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ).

  Ειδικότερα, το Μεταπτυχιακό προσφέρεται από Παιδαγωγικό Τμήμα (1η προϋπόθεση), έχει ελάχιστο χρόνο σπουδών πλήρους φοίτησης 4 εξάμηνα, 120 πιστωτικές μονάδες (ζητούνται από το ΙΕΠ τουλάχιστον 3 εξάμηνα και 90 ECTS) και συμπεριλαμβάνει πρακτική άσκηση σε δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 30 πιστωτικών μονάδων ECTS (ζητούνται από το ΙΕΠ τουλάχιστον 20 ECTS) (2η προϋπόθεση). Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως η πρακτική άσκηση θα πραγματοποιείται στην Ελλάδα.

  Η πρακτική άσκηση υλοποιείται σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης καθώς και σε σχολικές μονάδες γενικής αγωγής όπου φοιτούν μαθητές με αναπηρίες ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Βεβαιώνεται από επόπτη καθηγητή και τον υπεύθυνο της σχολικής μονάδας, συνοδεύεται από παρουσιολόγιο και περιλαμβάνει παρατήρηση, σχεδιασμό μαθημάτων και εποπτευόμενη αυτόνομη διδασκαλία (3η προϋπόθεση).

  Τέλος, το 85% από τις απαιτούμενες πιστωτικές μονάδες ECTS του Προγράμματος Σπουδών είναι σχετικές με τις κατηγορίες αναπηριών ή ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών όπως αυτές ορίζονται στο νόμο 3699/2008 (ο νόμος κάνει λόγο για το 66%) (4η προϋπόθεση).

  Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης περιλαμβάνει:

  1. Το «Εισαγωγικό Ενημερωτικό Σεμινάριο της Πρακτικής Άσκησης», το οποίο πραγματοποιείται σε κάθε Περιφέρεια της χώρας, κατά την έναρξη του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου, για τους φοιτητές της αντίστοιχης Περιφέρειας οι οποίοι αρχίζουν την πρακτική τους άσκηση κατά το αντίστοιχο εξάμηνο.
  2. Την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης (διάρκειας 200 ωρών) σε σχολική μονάδα ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης ή/και σχολική μονάδα γενικής αγωγής όπου φοιτούν μαθητές με αναπηρίες ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Κατά την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης ο κάθε φοιτητής ασκείται στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες (α) «Παρατήρηση» (50 ώρες), (β) «Σχεδιασμό μαθημάτων ή εκπαιδευτικών παρεμβάσεων» (30 ώρες), (γ) Συμμετοχή στη διδασκαλία» (40 ώρες) και (δ) «Εποπτευόμενη αυτόνομη διδασκαλία ή εκπαιδευτική παρέμβαση» (80 ώρες).
  3. Τη συμμετοχή, κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πρακτικής άσκησης, στα «Ομαδικά Σεμινάρια με τηλεδιάσκεψη».
  4. Τη συγγραφή και υποβολή εργασίας με τίτλο «Φάκελος (Portfolio) της Πρακτικής Άσκησης»
   Κατά την υλοποίηση της πρακτικής τους άσκησης οι φοιτητές ενεργούν πάντα σύμφωνα με όσα προβλέπονται λεπτομερώς στον «Οδηγό Πρακτικής Άσκησης», όπως εγκρίνεται από τα αρμόδια όργανα, με βάση τις οδηγίες του Προσωπικού Συμβούλου Πρακτικής Άσκησης (στελεχών του Προγράμματος με ειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση), των Ακαδημαϊκών Συμβούλων (Καθηγητών, Λεκτόρων και ΕΔΙΠ με διδακτορική διατριβή του ΤΕΕΑΠΗ) και με την εποπτεία και καθοδήγηση του Επόπτη Καθηγητή-Συντονιστή της Πρακτικής Άσκησης.

  Προοπτικές Σταδιοδρομίας

  Οι απόφοιτοι του προγράμματος Ειδικής Εκπαίδευσης διαθέτουν ένα ευρύ φάσμα ικανοτήτων, καθώς επίσης και γνώση αποτελεσματικών διδακτικών πρακτικών.
  Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους εργάζονται σε δημοτικά σχολεία, ειδικά σχολεία ή μονάδες και ως βοηθοί δασκάλων/συνοδοί παιδιών.
  Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές
  Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να γίνουν δεκτοί σε σπουδές τρίτου κύκλου (Διδακτορικές Σπουδές)

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) πτυχιούχοι των Τμημάτων των ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Πανεπιστημιακών Τμημάτων της αλλοδαπής και πτυχιούχοι Τμημάτων AΤΕΙ. Οι προϋποθέσεις επιλογής, φοίτησης και λοιπά σχετικά θέματα ορίζονται με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και το Ειδικό Πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Πατρών και του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  UNIVERSITY OF NICOSIA

 • Σημειώσεις: