Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

 • Ίδρυμα: ΑΛΛΟ

  Άλλο Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

  Πόλη: ΛΕΥΚΩΣΙΑ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική, Εξ΄αποστάσεως

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Εκπαίδευση,Απόκτηση Γλώσσας,Γλώσσες

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: https://www.unic.ac.cy/el/teaching-greek-to-speakers-of-other-languages-ma-1-5-years-or-3-semesters/

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Εξ Αποστάσεως Πρόγραμμα στη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας προσφέρεται από το Τμήμα Γλωσσών και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας σε συνεργασία με το «Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας» . Το «Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας» (ΚΕΓ),το εθνικό Ίδρυμα Έρευνας και Εφαρμογών της Ελλάδας για την Ελληνική Γλώσσα, είναι μέλος της European Federation of National Institutions for Language (EFNIL) της Ε.Ε. Αποστολή του είναι η προβολή και διάδοση της ελληνικής γλώσσας εντός και εκτός της επικράτειας.

  Σκοπός του προγράμματος είναι η εξειδίκευση των φοιτητών σε θεωρητικά και πρακτικά θέματα διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας και η καλλιέργεια και ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων τους.Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές αναμένεται να είναι ικανοί:

  • να διδάξουν την ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα.
  • να γνωρίζουν τις τρέχουσες επιστημονικές εξελίξεις και τη συναφή μεθοδολογία στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας  είτε συμβατικά είτε εξ αποστάσεως.
  • να αντιμετωπίζουν πρακτικά ζητήματα διδασκαλίας και να διαχειρίζονται την τάξη της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας.
  • να σχεδιάζουν, να οργανώνουν και να αξιολογούν γλωσσικά μαθήματα και εκπαιδευτικό υλικό.
  • να χρησιμοποιούν με άνεση τις Νέες Τεχνολογίες και ψηφιακούς πόρους κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση του μαθήματός τους.
  • να εργάζονται επιστημονικά με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες, τα σχετικά Αναλυτικά Προγράμματα και τις προσληπτικές και παραγωγικές δεξιότητες.
  • να λειτουργούν ως ένας νέος τύπος φιλολόγου, πλήρως καταρτισμένοι ως προς τα γενικά και ειδικά ζητήματα διδασκαλίας.
  • να παράγουν νέα γνώση, να στοχάζονται κριτικά και να προσφέρουν μέσω της ανατροφοδότησης της διδασκαλίας τους στο γνωστικό πεδίο.
  • να συμμετέχουν σε κοινότητες μάθησης, ηλεκτρονικά περιβάλλοντα και να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών.
  • να διακρίνουν βάσει επιστημονικών κριτηρίων την ποιότητα των προσφερόμενων πηγών και υλικών και να χρησιμοποιούν εναλλακτικούς τύπους διδασκαλίας και αξιολόγησης.
  • να συνθέτουν σε επιστημονικό επίπεδο δεδομένα και ιδέες.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών, τύπου Βachelor ή ισοδύναμου, φιλοσοφικής σχολής (ελληνικής φιλολογίας ή ξένων φιλολογιών) ή παιδαγωγικών τμημάτων αναγνωρισμένων πανεπιστημίων της Κύπρου, της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Θα γίνονται δεκτοί και απόφοιτοι άλλων σχολών, εφόσον διαθέτουν, αποδεικνυόμενη με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, εμπειρία στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας τουλάχιστον δύο ετών.

 • Σημειώσεις:

  Γραφείο Διεκπεραίωσης Αιτήσεων Πανεπιστημίου Λευκωσίας (Ελλάδα)

  Γραμμή εξυπηρέτησης

  210 3003090 (αστική χρέωση – Ελλάδα)

  Κινητό (Ελλάδα): 6970 524 400

  Email :info@usdl.gr