Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Σχολή: Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών

  Τμήμα: Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής

  Πόλη: Θεσ/νίκη

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: πλήρηςμερική

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Εκπαίδευση

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος B’ 4638/17.12.2019

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 4500

  URL Ιστοσελίδας: https://www.uom.gr/metekpe

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2024-2025

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο τη διερεύνηση,
  ανάπτυξη, προσαρμογή και διάχυση σύγχρονων προσεγγίσεων της ειδικής αγωγής, της εκπαίδευσης και
  της αποκατάστασης ειδικών ομάδων του πληθυσμού
  των ατόμων με αναπηρίες και/ή ειδικές εκπαιδευτικές
  ανάγκες. Ιδιαίτεροι σκοποί του προγράμματος είναι οι
  ακόλουθοι:
  α) η απόκτηση από τους φοιτητές σύγχρονου τρόπου
  σκέψης αναφορικά με την εκπαιδευτική υποστήριξη
  μαθητών με μη τυπικούς τρόπους μάθησης και προσαρμογής, διαμέσου της αξιοποίησης και εφαρμογής
  ερευνητικά τεκμηριωμένων γνώσεων και δεξιοτήτων
  β) η συστηματική εξοικείωση των φοιτητών με τις
  σύγχρονες τάσεις της ειδικής αγωγής, εκπαίδευσης και
  αποκατάστασης ατόμων με οπτική αναπηρία, με ήπιες
  εκπαιδευτικές ανάγκες, με νοητική αναπηρία / πολλαπλές αναπηρίες
  γ) η κατάρτιση των φοιτητών γύρω από το κομβικής
  σημασίας για την πλήρη κοινωνική συμπερίληψη των
  ατόμων με αναπηρία ζήτημα της μετάβασης στην ενήλικη ζωή (επαγγελματική ένταξη και αποκατάσταση,
  ανεξάρτητη διαβίωση κ.λπ.),
  δ) η ανάπτυξη εκ μέρους των φοιτητών ικανοτήτων
  και δεξιοτήτων υλοποίησης ερευνητικών σχεδίων και
  προγραμμάτων, διαμέσου των οποίων διασφαλίζεται
  η παραγωγή καινούριας γνώσης στο πεδίο της ειδικής
  αγωγής, καθώς και η επίλυση εξειδικευμένων πρακτικών
  προβλημάτων των μονάδων ειδικής αγωγής.
  Οι ειδικότεροι στόχοι του Προγράμματος πραγματώνονται μέσα από το περιεχόμενο του Προγράμματος
  Σπουδών, ήτοι των σχετικών μαθημάτων, της πρακτικής
  άσκησης και της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
  Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων
  πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Απόφοιτοι Παν/μίων
  Απόφοιτοι Τ.Ε.Ι.