Εφηβική Ιατρική και Φροντίδα Υγείας Εφήβων

 • Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Σχολή: ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

  Τμήμα: Ιατρικής

  Πόλη: Θεσσαλονίκη

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Υγεία και πρόνοια,Υγεία

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος B’ 6097/31.12.2020

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 3600

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2024-2025

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Εφηβική Ιατρική και Φροντίδα Υγείας Εφήβων» περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου προγράμματος με αντικείμενο την Εφηβική Ιατρική και Φροντίδα Υγείας Εφήβων. Το Π.Μ.Σ. βασίζεται στην προτροπή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για προτεραιοποίηση και ειδική έμφαση στην προαγωγή της υγείας κατά την εφηβική ηλικία, με στόχο την αναχαίτιση των δεικτών νοσηρότητας στην νεαρά ενήλικο ζωή.

  Ο σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι τριπλός και συνίσταται στην κατανόηση και αντιμετώπιση των πολύπλευρων σωματικών, ψυχικών, γνωσιακών και αναπτυξιακών προβλημάτων των εφήβων, στην προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στο αντικείμενο της Εφηβικής Ιατρικής και Φροντίδας Υγείας Εφήβων και στην ανάπτυξη στρατηγικών για τον σχεδιασμό, οργάνωση, δημιουργία και λειτουργία δομών υπηρεσιών Υγείας κατάλληλων για εφήβους.
  Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. αποτελεί η διεπιστημονική, μεταπτυχιακή εκπαίδευση, η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας στο αντικείμενο της Εφηβικής Ιατρικής και της Φροντίδας Υγείας Εφήβων. Πιο συγκεκριμένα, το Π.Μ.Σ. εστιάζει στην κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων της εφηβείας, στην προαγωγή του ολιστικού τρόπου προσέγγισης των εφήβων, στην πλαισίωση, οργάνωση, λειτουργία, αξιολόγηση και τον συντονισμό υπηρεσιών παροχής υγείας για εφήβους και τέλος στην ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευόμενων στην επιστημονική έρευνα και στην συγγραφή εργασιών με ακαδημαϊκή δομή και περιεχόμενο.

  Οι απόφοιτοι/-ες του Π.Μ.Σ. θα μπορούν να απασχοληθούν ως ιατροί, επαγγελματίες υγείας ή επαγγελματίες άλλων ειδικοτήτων, σε θέσεις του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις στο αντικείμενο της Εφηβικής Ιατρικής και της Φροντίδας Υγείας Εφήβων.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Γίνονται δεκτοί/-ές πτυχιούχοι του Α’ κύκλου σπουδών των Σχολών Επιστημών Υγείας, των Σχολών Φιλοσοφικής, Θετικών Επιστημών, Παιδαγωγικής, Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της ημεδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ομοταγών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Οι πτυχιούχοι του Α’ κύκλου σπουδών των Σχολών Επιστημών Υγείας καθώς και οι πτυχιούχοι των ομοταγών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμέ-νου, ακολουθούν την Α’ ειδίκευση σπουδών η οποία παρέχει μεταπτυχιακή εκπαίδευση στην ειδίκευση με τίτλο «Εφηβική Ιατρική».

  Οι πτυχιούχοι των Πανεπιστημιακών Σχολών Φιλοσοφικής, Θετικών Επιστημών, Παιδαγωγικής, Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της ημεδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ομοταγών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου ακολουθούν την Β’ ειδίκευση σπουδών η οποία παρέχει μεταπτυχιακή
  εκπαίδευση στην ειδίκευση με τίτλο «Ψυχοκοινωνική και Παιδαγωγική Φροντίδα των Εφήβων».

 • Ειδικεύσεις:

  Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Εφηβική Ιατρική και Φροντίδα Υγείας Εφήβων»», στις παρακάτω δύο (2) ειδικεύσεις:
  1. Εφηβική Ιατρική και
  2. Ψυχοκοινωνική και Παιδαγωγική Φροντίδα των Εφήβων.

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία
  msc-adol@auth.gr