Χειρουργική Ογκολογία Πεπτικού

 • Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Σχολή: ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

  Τμήμα: Ιατρικής

  Πόλη: Θεσσαλονίκη

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Υγεία και πρόνοια,Υγεία

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος B’ 4521/14.10.2020

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 3000

  URL Ιστοσελίδας: https://www.med.auth.gr/content/pms-heiroyrgiki-ogkologia-peptikoy

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2024-2025

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  O σκοπός του προγράμματος σπουδών είναι η εξειδίκευση των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στη χειρουργική αντιμετώπιση των κακοήθων παθήσεων – πρωτοπαθών και μεταστατικών- αποκλειστικά των οργάνων του γαστρεντερικού συστήματος. Τα τελευταία χρόνια, η αύξηση της συχνότητας των νεοδιαγνωσθέντων κακοήθων παθήσεων του πεπτικού και ιδιαίτερα στις νεαρότερες ηλικίες καθιστά επιτακτική ανάγκη την εξειδίκευση στη χειρουργική αντιμετώπιση αυτών. Είναι πλέον αποδεδειγμένο ότι η μόνη και οριστική θεραπεία των παθήσεων αυτών είναι η χειρουργική, η οποία σε πολλές περιπτώσεις συνδυάζεται και με θεραπευτικά πρωτόκολλα χημειο- ή/και ακτινοθεραπείας. Στη Δυτική ευρώπη και στις Η.Π.Α., η χειρουργική αντιμετώπιση αποτελεί πεδίο αποκλειστικής ενασχόλησης χειρουργών, εξειδικευμένων στη Χειρουργική Ογκολογία, ενώ είναι πλέον γεγονός ο διαχωρισμός της Ογκολογίας σε Χειρουργική και Παθολογική.
  Γίνεται επομένως αντιληπτή η ανάγκη εξειδίκευσης σε αυτόν τον απαιτητικό τομέα. Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Χειρουργικής Ογκολογίας (European Society of Surgical Oncology, ESSO), ιδρύθηκε το 1981 και έχει αναγνωρισμένο και απτό ρόλο όσον αφορά στην δημιουργία των κατευθυντηρίων οδηγιών για τη θεραπεία των κακοηθειών. Επιπλέον συντονίζει τις υπόλοιπες εθνικές εταιρείες, προσφέρει πιστοποίηση (FEBS in Surgical Oncology) σε συνεργασία με το European Board of Surgery, εκδίδει
  κατευθυντήριες οδηγίες, υποστηρίζει με υποτροφίες τα μέλη της και τις ερευνητικές τους προσπάθειες αλλά και καταγράφει τα ευρωπαϊκά επιδημιολογικά στοιχεία σε κοινή βάση δεδομένων.
  Επιπλέον, στον Ελλαδικό χώρο, έχει ιδρυθεί η Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ογκολογίας με σκοπό την εγκαθίδρυση και την προώθηση της εξειδίκευσης στη Χειρουργική Ογκολογία. Όπως ακριβώς επιτάσσουν οι σύγχρονες κατευθυντήριες οδηγίες τόσο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ογκολογίας (European Society of Medical Oncology, ESMO), όσο και αυτής των Η.Π.Α. (National
  Comprehensive Cancer Network, NCCN), στα ογκολογικά συμβούλια των κέντρων αναφοράς, οι χειρουργοί που συμμετέχουν είναι εξειδικευμένοι στη Χειρουργική Ογκολογία.
  Νεότερο δεδομένο αποτελεί επίσης ότι οι ιατροί με εξειδίκευση στη Ογκολογία επιτυγχάνουν καλύτερα ογκολογικά αποτελέσματα σε σύγκριση με εκείνους που δεν εξειδικεύθηκαν. Σε αυτά τα πλαίσια υπάρχουν προγράμματα fellowship (Ευρώπη και Η.Π.Α.) στην Χειρουργική Ογκολογία αλλά και στην Σύνθετη Χειρουργική Ογκολογία (Complex General Surgical Oncology, CGSO) στις Η.Π.Α.
  Οι επιμέρους στόχοι ίδρυσης και λειτουργίας του Π.Μ.Σ. αποσκοπούν:
  α. Στη διαμόρφωση ενός ενισχυμένου πλαισίου συνεργασίας με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
  β. Στην προβολή του ερευνητικού έργου των φοιτητών/τριών σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια, στα οποία οι φοιτητές/τριες θα καλούνται να παρουσιάσουν τις ερευνητικές τους εργασίες.
  γ. Στην προσέλκυση υποψηφίων εισακτέων από άλλα Πανεπιστήμια, της Ελλάδας και του εξωτερικού.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί/ές, ως μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες, πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Νοσηλευτικής της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
  Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017, μπορούν να εγγραφούν, μετά από αίτησή τους, ως υπεράριθμοι/ες και μόνο ένας/μία κατ’ έτος ανά Π.Μ.Σ., που οργανώνεται σε Τμήμα του Ιδρύματος όπου υπηρετούν, το οποίο Π.Μ.Σ. είναι συναφές με το αντικείμενο του τίτλου σπουδών τους και το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

 • Ειδικεύσεις:

  Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο: «Χειρουργική Ογκολογία Πεπτικού».

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία
  τηλ. 6947437100 και ώρες 9-12πμ
  e-mail: imanvol@gmail.com