Ιατροδικαστική, Ψυχιατροδικαστική

 • Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Σχολή: ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

  Τμήμα: Ιατρικής

  Πόλη: Θεσσαλονίκη

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: πλήρης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Υγεία και πρόνοια,Υγεία

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος B’ 763/26.02.2021

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 4000

  URL Ιστοσελίδας: https://www.med.auth.gr/content/MSc-forensic-m-mh

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2024-2025

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το προτεινόμενο Π.Μ.Σ. με τίτλο «Ιατροδικαστική, Ψυχιατροδικαστική» έχει ως γνωστικό αντικείμενο την εκπαίδευση μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών στις σύγχρονες εξελίξεις του επιστημονικού πεδίου της Ιατροδικαστικής και Ψυχιατροδικαστικής, καθώς και στα συναφή θέματα που ανακύπτουν από τη διεπιστημονικότητα και την εφαρμογή των αρχών των δύο ανωτέρω
  γνωστικών πεδίων.
  Οι συγκεκριμένοι τομείς της Υγείας είναι από τους πλέον σημαντικούς και νευραλγικούς κλάδους της ανθρώπινης και κοινωνικής δραστηριότητας. Λόγω της ραγδαίας εξέλιξης των μεθόδων και τεχνολογιών που εφαρμόζονται πλέον για τη διερεύνηση των προβλημάτων που εξιχνιάζουν και θεραπεύουν, απαιτούνται νέες διαγνωστικές διαδικασίες και πρακτικές, αλλά και νέες επιστημονικές ειδικότητες, που είναι απαραίτητο να συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ τους, ώστε να επιτυγχάνεται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την απονομή και την διασφάλιση της δικαιοσύνης. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται από διαφορετικές υπηρεσίες και ιατρικές δομές. Για την ορθή λειτουργία των παραπάνω υπηρεσιών και μονάδων, για τον συντονισμό της συνεργασίας τους, στο πλαίσιο λειτουργίας ενός εθνικού συστήματος υγείας και απονομής δικαιοσύνης και γενικότερα στο
  πλαίσιο της διεπιστημονικής έρευνας και θεώρησης των ζητημάτων που προκύπτουν, απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις ειδικών επιστημόνων.
  Σκοπός του Π.Μ.Σ.
  Ο γενικός σκοπός λειτουργίας του προτεινόμενου Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών στις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις αναφορικά με την Ιατροδικαστική και Ψυχιατροδικαστική. Ο ανωτέρω σκοπός εκπληρώνεται μέσω της εκπαίδευσης όλων εκείνων των επαγγελματιών υγείας, των νομικών αλλά και των στελεχών των σωμάτων ασφαλείας που σχετίζονται με την παρακολούθηση της σωματικής και ψυχικής υγείας των ατόμων και με αρμοδιότητα την εξασφάλιση της ειρηνικής και απρόσκοπτης κοινωνικής διαβίωσης των πολιτών.
  Οι βασικοί στόχοι του Π.Μ.Σ. είναι οι εξής:
  – Παροχή εξειδικευμένης επιστημονικής γνώσης στο γνωστικό αντικείμενο της Ιατροδικαστικής – Ψυχιατροδικαστικής.
  – Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων στη διαχείριση της επικινδυνότητας, της βίας και αντίστοιχων συμπεριφορών των ψυχικά νοσούντων ατόμων.
  – Εκπαίδευση επαγγελματιών με τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα.
  – Συμβολή στη στελέχωση των ιατροδικαστικών – ψυχιατροδικαστικών υπηρεσιών και δομών που προβλέπεται να λειτουργούν στην Ελλάδα, λόγω συμμόρφωσης της χώρας μας με τις σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  Οι γενικότεροι στόχοι λειτουργίας του Π.Μ.Σ. αποσκοπούν:
  α. Στη διαμόρφωση ενός ενισχυμένου πλαισίου συνεργασίας με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
  β. Στην προβολή του ερευνητικού έργου των φοιτητών/-τριών σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια, στα οποία οι φοιτητές/-τριες θα κληθούν να παρουσιάσουν τις ερευνητικές τους εργασίες.
  γ. Στην προσέλκυση υποψηφίων εισακτέων από άλλα Πανεπιστήμια, της Ελλάδας και του εξωτερικού.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/-ές:
  1. Πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Οδοντιατρικής, Νοσηλευτικής, Νομικής, Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Εργασίας, Κοινωνικής Πολιτικής, καθώς και οι απόφοιτοι/-ες των Στρατιωτικών και Αστυνομικών Σχολών και της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής, ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
  2. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017 (Α’ 114), μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι/-ες και μόνο ένας/μία κατ’ έτος εφόσον ο τίτλος σπουδών και το έργο που επιτελούν είναι συναφή με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
  3. Υποψηφιότητα για το Π.Μ.Σ. μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές ή τελειόφοιτες φοιτήτριες των παραπάνω Τμημάτων, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν αποφοιτήσει πριν την έγκριση του τελικού πίνακα των υποψηφίων εισακτέων, οι οποίοι γίνονται δεκτοί/-ές στο Π.Μ.Σ.

 • Ειδικεύσεις:

  Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Ιατροδικαστική, Ψυχιατροδικαστική».