Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Σχολή: Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων

  Τμήμα: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

  Πόλη: Θεσ/νίκη

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Όλες

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Λογιστική και φορολογία,Οικονομικά

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος Β’ 4346/01.10.2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 6000

  URL Ιστοσελίδας: http://www.accfin.uom.gr/el/msc-applied-accounting-auditing/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2028-2029

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο-σκοπό την εξειδί-
  κευση των πτυχιούχων ώστε να μπορούν να συμβάλλουν
  στην προαγωγή των γνώσεων στα ευρύτερα γνωστικά
  αντικείμενα της Λογιστικής, της Εφαρμοσμένης Λογιστι-
  κής και της Ελεγκτικής δημιουργώντας στελέχη ικανά:
  α) να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στο χώρο των
  επιχειρηματικών οντοτήτων του δημόσιου ή/και ιδιωτι-
  κού τομέα ως ορκωτοί ελεγκτές – λογιστές, εσωτερικοί
  ελεγκτές, λογιστές – φοροτεχνικοί, σύμβουλοι επιχειρή-
  σεων ή ανώτατα στελέχη της δημόσιας διοίκησης και
  του ιδιωτικού τομέα, β) να προωθήσουν την ανάπτυξη
  της έρευνας και των εφαρμογών στα γνωστικά αντικεί-
  μενα της λογιστικής και ελεγκτικής. Επίσης, στοχεύει
  στην επιμόρφωση ανώτερων στελεχών επιχειρήσεων
  και οργανισμών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα για
  την κάλυψη αναγκών σε εξειδικευμένες δραστηριότητες
  τους. Το συνεκτικό υπόβαθρο των δύο κατευθύνσεων
  του ΠΜΣ στην «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική»
  είναι ο συνδυασμός θεωρητικής γνώσης για την κατα-
  νόηση της λειτουργίας της οντότητας με την πρακτική
  εκπαίδευση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής του
  ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα.
  Στο ΠΜΣ στην «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτι-
  κή» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου
  σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων
  της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΑΣΕΙ,
  σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Απόφοιτοι Α.Ε.Ι.
  Απόφοιτοι Τ.Ε.Ι.
  Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

 • Ειδικεύσεις:

  (α) Εφαρμοσμένη Λογιστική και
  Ελεγκτική και (β) Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική
  Δημόσιου Τομέα.

 • Σημειώσεις:

  Δυνατότητα μερικής φοίτησης με διάρκεια: 8 εξάμηνα