Νεώτερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία (ΣΕΙ)

 • Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  Πόλη: ΠΑΤΡΑ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Εξ' αποστάσεως

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Τέχνες και Ανθρωπιστικές Επιστήμες,Ανθρωπιστικές Τέχνες

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 4050

  URL Ιστοσελίδας: https://www.eap.gr/education/postgraduate/biannual/modern-greek-history/

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Σκοπός – Περιγραφή

  Αντικείμενο του Π.Μ.Σ είναι η Νεώτερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία (19ος-21ος αι.). Σκοπός του Π.Μ.Σ είναι η εξειδίκευση επιστημόνων στη Νεώτερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία και η εξοικείωσή τους με τις σύγχρονες ιστορικές μεθόδους και ερευνητικές τάσεις, αποκλειστικά και συνολικά δια της εξ αποστάσεως διδασκαλίας.

  Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών

  Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι 120 ECTS (30 ECTS ανά εξάμηνο).

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί απόφοιτοι των ΑΕΙ* της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής (σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 34 του Ν. 4485/2017). Για την επιτυχή παρακολούθηση του Προγράμματος απαιτείται η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον σε επίπεδο Β2, σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες. Η γλώσσα διδασκαλίας του Προγράμματος είναι η ελληνική.

  *πανεπιστημίων και ΤΕΙ

  Σημείωση:

  Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. και οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής*.

  Με τον όρο  Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.

  *Επισήμανση: Σύμφωνα με την παρ. 7, αρ. 34 του ν. 4485/2017 «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων  (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν.3328/2005 (Α’80)».

  Διευκρινίζεται ότι στο Π.ΜΣ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι πρώτου τίτλου σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης.

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία

  Τμήμα Μητρώου Φοιτητών
  Τηλ.: 2610 367331

  E-mail:  sei@eap.gr