Δραματική Τέχνη και Παραστατικές Τέχνες στην Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση – ΜΑ in Drama and Performing Arts in Education and Lifelong Learning

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

  Σχολή: Καλών Τεχνών

  Τμήμα: Θεατρικών Σπουδών

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης & Εξ΄αποστάσεως

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Τέχνες,Καλές Τέχνες

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 3180/2.8.2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 3000

  URL Ιστοσελίδας: http://ts.uop.gr/tsdie/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2023-2024

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  To γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η μελέτη και προαγωγή στο χώρο της θεατρολογίας της γνώσης της Δραματικής Τέχνης στην Εκπαίδευση (ΔΤΕ) και των Παραστατικών Τεχνών καθώς και η ανάπτυξη της έρευνας και των εφαρμογών της Δραματικής Τέχνης στην Εκπαίδευση και των Παραστατικών Τεχνών ως μεθοδολογία μάθησης/ διδασκαλίας και ως μορφή τέχνης στο χώρο της εκπαίδευσης και της διά βίου μάθησης. Στο πλαίσιο αυτό, το ΠΜΣ αποσκοπεί αφενός μεν στην προαγωγή της έρευνας στο πεδίο της Δραματικής Τέχνης στην Εκπαίδευση και των Παραστατικών Τεχνών στην Ελλάδα, αφετέρου δε στην εξειδίκευση των φοιτητών στο επιστημονικό αυτό πεδίο, παρέχοντας σε αυτούς τα αναγκαία εφόδια για την περαιτέρω επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία τους, αλλά και για την ενεργό συμμετοχή τους στη διαμόρφωση καινοτόμων μορφών διδασκαλίας βασισμένων σε μεθόδους της Δραματικής Τέχνης στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα αλλά και στο σύγχρονο διεθνές και ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πλαίσιο.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

 • Ειδικεύσεις:

  Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Δραματική Τέχνη και Παραστατικές Τέχνες στην Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΜΑ in Drama and Performing Arts in Education and Lifelong Learning)

 • Σημειώσεις:

  Επιιοινωνία
  Βασιλέως Κωνσταντίνου 21
  Ναύπλιο
  21100
  Τηλέφωνο: 2752096124Φαξ: 2752096128